Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;

gelet op artikel 190 van de Gemeentewet;
 

B E S L U I T :

De Programmabegroting 2022, met inachtneming van het erratum Begroting 2022, de wijzigingen ten aanzien van het Denk en Doe mee!-fonds en de amendementen “Kapitaalreserve” en “Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid” vast te stellen.

De Financiële eindstand Programmabegroting 2022 is na besluitvorming:

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand voorjaarsnota 2021 N882 V1.080 V342 V479 V51 V112 V382 N126
Actualisatie N1.088 N1.030 N1.005 N792 N808 N812 N788 N974
Wijzigingsvoorstellen V6.137 V4.981 V3.038 V2.428 V3.380 V1.769 V892 V1.166
Eindstand Begroting 2022 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069 V486 V66
Besluitvorming Begroting 2022:
- Amendement Kapitaallastenreserve N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid N155 N155 N155 N155 N155 N155
Eindstand Begroting 2022 inclusief aangenomen amendementen V4.167 V5.031 V970 V710 V1.218 N336 N919 N1.339
Restant taakstelling N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N250


Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2021,

 

De griffier ,                                                          de voorzitter