Financiële samenvatting per programma per taakveld

Financiële samenvatting per programma per taakveld

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting per programma per taakveld
Taakveld Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0.1 Bestuur Lasten N3.441 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
0.1 Bestuur Baten V19 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N3.422 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
0.10 Mutaties reserves Lasten N8.755 N1.965 N19.911 N173 N239 N239
0.10 Mutaties reserves Baten V7.547 V10.760 V20.055 V638 V2.174 V1.872
0.10 Mutaties reserves Saldo N1.208 V8.795 V143 V465 V1.935 V1.633
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Lasten N86.775 V766 N4.167 N5.033 N2.379 N2.116
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Baten N0 V1 V0 V1 V4 V0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Saldo N86.775 V767 N4.167 N5.031 N2.375 N2.115
0.2 Burgerzaken Lasten N2.011 N2.355 N2.138 N2.106 N2.503 N2.534
0.2 Burgerzaken Baten V764 V710 V727 V654 V1.225 V1.265
0.2 Burgerzaken Saldo N1.247 N1.645 N1.412 N1.452 N1.277 N1.268
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Lasten N54 N42 N37 N37 N37 N37
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Baten V129 V73 V123 V123 V123 V123
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Saldo V75 V30 V86 V86 V86 V86
0.4 Overhead Lasten N23.938 N24.589 N24.286 N24.355 N24.017 N23.830
0.4 Overhead Baten V2.466 V2.606 V2.364 V2.364 V2.364 V2.364
0.4 Overhead Saldo N21.472 N21.983 N21.921 N21.991 N21.653 N21.466
0.5 Treasury Lasten N25 V22 V10 N131 V44 N156
0.5 Treasury Baten V80.530 V1.020 V773 V1.433 V1.451 V1.589
0.5 Treasury Saldo V80.505 V1.042 V783 V1.302 V1.495 V1.433
0.61 OZB woningen Lasten N692 N376 N500 N500 N500 N500
0.61 OZB woningen Baten V7.143 V7.249 V7.347 V7.428 V7.636 V7.636
0.61 OZB woningen Saldo V6.451 V6.873 V6.847 V6.928 V7.136 V7.136
0.62 OZB niet-woningen Lasten N272 N285 N301 N301 N301 N301
0.62 OZB niet-woningen Baten V5.134 V4.878 V4.946 V4.946 V4.946 V4.946
0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.862 V4.592 V4.645 V4.645 V4.645 V4.645
0.64 Belastingen overig Lasten N51 N37 N2 N2 N2 N2
0.64 Belastingen overig Baten V307 V311 V6 V6 V6 V6
0.64 Belastingen overig Saldo V256 V273 V4 V4 V4 V4
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Baten V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Saldo V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
0.8 Overige baten en lasten Lasten N1.533 N4.063 N280 N331 N622 N767
0.8 Overige baten en lasten Baten V138 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N1.395 N4.063 N280 N331 N622 N767
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N861 N55 N55 N55 N55 N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo N861 N55 N55 N55 N55 N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V98.099 V116.711 V114.360 V111.125 V114.830 V114.660
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.848 N5.116 N4.977 N4.926 N5.000 N4.948
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V323 V337 V340 V352 V352 V352
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.525 N4.779 N4.636 N4.574 N4.648 N4.596
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N2.917 N3.665 N3.434 N3.443 N3.444 N3.444
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V208 V337 V339 V339 V339 V339
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N2.709 N3.328 N3.095 N3.104 N3.105 N3.104
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N7.234 N8.107 N7.731 N7.678 N7.752 N7.700
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N7.600 N9.785 N8.897 N8.286 N9.022 N9.328
2.1 Verkeer en vervoer Baten V1.102 V592 V549 V551 V551 V551
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N6.498 N9.193 N8.348 N7.735 N8.471 N8.777
2.2 Parkeren Lasten N23 N49 N9 N9 N9 N9
2.2 Parkeren Saldo N23 N49 N9 N9 N9 N9
2.5 Openbaar vervoer Lasten N110 N117 N195 N195 N195 N195
2.5 Openbaar vervoer Baten V13 V60 V98 V85 V50 V50
2.5 Openbaar vervoer Saldo N97 N57 N97 N110 N145 N145
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N6.618 N9.299 N8.455 N7.854 N8.625 N8.931
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N726 N680 N735 N734 N736 N736
3.1 Economische ontwikkeling Baten V574 V334 V334 V334 V334 V334
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N152 N345 N400 N400 N402 N402
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N44 N346 N42 N42 N43 N43
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N44 N346 N42 N42 N43 N43
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Lasten N364 N512 N444 N409 N344 N344
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Baten V328 V353 V353 V353 V353 V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Saldo N36 N159 N92 N57 V8 V8
3.4 Economische promotie Lasten N9 N25 N25 N25 N25 N25
3.4 Economische promotie Baten V35 V37 V73 V73 V73 V73
3.4 Economische promotie Saldo V26 V12 V48 V48 V48 V48
Progr. 3 Economie Saldo N206 N839 N486 N451 N389 N388
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N4.042 N3.230 N3.391 N3.617 N3.779 N3.470
4.2 Onderwijshuisvesting Baten V512 V506 V512 V522 V522 V522
4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N3.530 N2.724 N2.879 N3.096 N3.258 N2.949
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N3.666 N7.813 N5.230 N5.111 N5.065 N5.065
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V2.116 V5.831 V3.611 V3.611 V3.611 V3.611
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.550 N1.982 N1.619 N1.500 N1.454 N1.454
Progr. 4 Onderwijs Saldo N5.080 N4.705 N4.498 N4.595 N4.711 N4.402
5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.104 N5.440 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
5.1 Sportbeleid en activering Baten V36 V80 N0 N0 N0 N0
5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.068 N5.360 N5.353 N5.353 N5.353 N5.353
5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.096 N3.827 N3.929 N3.933 N3.957 N3.952
5.2 Sportaccommodaties Baten V3.041 V3.456 V3.473 V3.484 V3.484 V3.484
5.2 Sportaccommodaties Saldo N55 N371 N456 N449 N473 N468
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Lasten N2.611 N2.546 N2.451 N2.451 N2.451 N2.451
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Baten V490 V14 V393 V393 V393 V393
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Saldo N2.121 N2.532 N2.057 N2.057 N2.057 N2.057
5.4 Musea Lasten N15 N3 N10 N10 N10 N10
5.4 Musea Baten N0 N0 V0 V0 V0 V0
5.4 Musea Saldo N15 N3 N10 N10 N10 N10
5.5 Cultureel erfgoed Lasten N284 N633 N182 N182 N182 N182
5.5 Cultureel erfgoed Saldo N284 N633 N182 N182 N182 N182
5.6 Media Lasten N1.165 N1.145 N1.127 N1.127 N1.129 N1.129
5.6 Media Baten V163 V178 V172 V172 V172 V172
5.6 Media Saldo N1.002 N967 N955 N955 N957 N957
Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Saldo N8.545 N9.866 N9.013 N9.007 N9.033 N9.028
5.7 Openbaar groen en recreatie Lasten N6.379 N7.373 N6.478 N6.777 N6.881 N6.959
5.7 Openbaar groen en recreatie Baten V1.086 V897 V893 V893 V893 V893
5.7 Openbaar groen en recreatie Saldo N5.293 N6.476 N5.585 N5.884 N5.988 N6.066
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr. Saldo N5.293 N6.476 N5.585 N5.884 N5.988 N6.066
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Lasten N11.718 N13.681 N12.916 N12.426 N12.595 N12.418
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Baten V1.047 V1.278 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Saldo N10.671 N12.403 N11.707 N11.209 N11.378 N11.201
Progr. 6A Sociale Infrastructuur Saldo N10.671 N12.403 N11.707 N11.209 N11.378 N11.201
6.3 Inkomensregelingen Lasten N50.327 N45.923 N45.887 N45.951 N45.998 N46.274
6.3 Inkomensregelingen Baten V44.691 V37.212 V35.380 V35.325 V35.263 V35.202
6.3 Inkomensregelingen Saldo N5.636 N8.710 N10.507 N10.626 N10.735 N11.072
6.4 Begeleide participatie Lasten N6.315 N6.076 N5.867 N5.532 N5.254 N4.938
6.4 Begeleide participatie Baten V1 N0 N0 N0 N0 N0
6.4 Begeleide participatie Saldo N6.314 N6.076 N5.867 N5.532 N5.254 N4.938
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N4.027 N4.578 N4.080 N4.217 N4.241 N4.207
6.5 Arbeidsparticipatie Baten V38 V1.286 V319 V448 V480 V480
6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N3.989 N3.292 N3.761 N3.769 N3.761 N3.727
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Saldo N15.939 N18.079 N20.136 N19.928 N19.750 N19.737
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten N1.769 N1.463 N1.579 N1.629 N1.680 N1.685
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten V3 N0 N0 N0 N0 N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Saldo N1.766 N1.463 N1.579 N1.629 N1.680 N1.685
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N14.291 N15.375 N16.626 N17.115 N17.469 N17.815
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V465 V598 V512 V523 V534 V549
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo N13.826 N14.777 N16.114 N16.592 N16.935 N17.266
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten N0 N50 N0 N0 N0 N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo N0 N50 N0 N0 N0 N0
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning Saldo N15.592 N16.290 N17.693 N18.220 N18.615 N18.950
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N19.193 N20.934 N21.590 N21.189 N20.931 N20.573
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V117 V62 V62 V62 V62 V62
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Saldo N19.076 N20.872 N21.528 N21.127 N20.869 N20.511
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N679 N1.008 N851 N851 N851 N851
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten V165 V160 V160 V160 V160 V160
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N514 N848 N691 N691 N691 N691
Progr. 6D Jeugdhulp Saldo N19.590 N21.719 N22.219 N21.819 N21.560 N21.202
7.1 Volksgezondheid Lasten N3.086 N3.282 N3.265 N3.246 N3.228 N3.116
7.1 Volksgezondheid Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
7.1 Volksgezondheid Saldo N3.086 N3.282 N3.265 N3.246 N3.228 N3.116
7.2 Riolering Lasten N3.969 N3.848 N4.170 N4.583 N5.395 N5.882
7.2 Riolering Baten V4.949 V4.851 V5.133 V5.556 V6.380 V6.878
7.2 Riolering Saldo V980 V1.004 V963 V973 V986 V996
7.3 Afval Lasten N9.112 N9.725 N9.586 N9.645 N9.217 N9.275
7.3 Afval Baten V8.882 V9.947 V9.943 V10.017 V9.839 V9.903
7.3 Afval Saldo N230 V222 V358 V372 V621 V627
7.4 Milieubeheer Lasten N1.731 N2.341 N1.674 N1.602 N1.602 N1.616
7.4 Milieubeheer Baten V168 V646 V64 V17 V172 V172
7.4 Milieubeheer Saldo N1.563 N1.695 N1.610 N1.585 N1.430 N1.444
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N2 N32 N32 N32 N32 N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V22 V22 V22 V22 V22 V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo V20 N10 N10 N10 N10 N10
Progr. 7 Volksgezondheid en milieu Saldo N3.879 N3.761 N3.563 N3.496 N3.060 N2.946
8.1 Ruimtelijke ordening Lasten N2.933 N2.940 N2.126 N2.031 N2.539 N1.561
8.1 Ruimtelijke ordening Baten V1.567 V733 V43 V36 V666 N0
8.1 Ruimtelijke ordening Saldo N1.366 N2.207 N2.083 N1.995 N1.872 N1.561
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Lasten N7.201 N12.151 N13.091 N11.445 N2.308 N1.464
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Baten V10.008 V14.632 V13.709 V13.474 V2.407 V1.114
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Saldo V2.807 V2.480 V618 V2.029 V99 N350
8.3 Wonen en bouwen Lasten N3.859 N12.772 N3.626 N2.879 N2.636 N2.543
8.3 Wonen en bouwen Baten V2.965 V7.333 V1.817 V1.862 V443 V347
8.3 Wonen en bouwen Saldo N894 N5.439 N1.809 N1.017 N2.194 N2.196
Progr. 8 Stadsontwikkeling Saldo V547 N5.166 N3.274 N983 N3.967 N4.108
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo N1 N0 N0 N0 N0 N0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11) Saldo V86.775 N767 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115
Afronding Saldo V1 V1 N0 N0 N0 N0
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo V86.775 N766 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115