Programma 6A

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

 • Ontmoeting
 • Integratie;
 • Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek;
 • Weerbaarheid (jeugd)
 • Vakantieactiviteiten;
 • Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

 • Met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd (in 2019 is dat 66 jaar + 4 maanden); het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
 • Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

 • Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
 • Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP’s, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
 • Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
 • Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
 • Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
 • Het organiseren van het breed overleg per wijk;
 • Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) 1.057 1.800 1.800
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- 1.563 1.450 1.450
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) 1.016 1.100 1.100
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) 897 1.500 1.500
Aantal Rotterdampassen duplicaat 21 50 50
Aantal Jeugdpaspoort 78 70 70
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen 4.632 6.000 6.000
Aantal buurtgroepen 7 7 7
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk 94 100 100
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar 414.809 990.000 950.000
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar 2.149.051 5.400.000 5.200.000

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N11.718 N13.681 N12.916 N12.426 N12.595 N12.418
Baten V1.047 V1.278 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
Saldo van baten en lasten N10.671 N12.403 N11.707 N11.209 N11.378 N11.201
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.1 N157 V325 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.1 V65 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten TV 6.1 N0 N0 N0 N0 V6 V6
Totaal mutaties in reserves N93 V325 N0 N0 V6 V6
Resultaat N10.763 N12.078 N11.707 N11.209 N11.372 N11.195
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Adviesraden Wilson N18 N25 N25 N25 N25 N25
Buurtwerk Hartnagel N168 N182 N184 N184 N184 N184
Capelseweg 120 Van Veen N2 N2 N2 N2 N2 N2
Communities that Care Wilson N174 N185 N187 N187 N187 N187
Frontlijn/escalatie Hartnagel N54 N49 N49 N49 N49 N49
Homo-beleid (lhtb) Wilson N22 N40 N40 N40 N40 N40
Huizen van de Wijk Hartnagel N139 N216 N139 N123 N393 N217
Innovatiebudget Sociaal Domein Wilson N1
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang Hartnagel N141 N139 N124 N124 N124 N124
Integratiebeleid Wilson N76 N85 N86 N86 N86 N86
Invoering Wet verplichte GGZ Hartnagel N1 N20 N20 N20 N20 N20
Jeugd- en Jongerenbeleid Hartnagel N186 N602 N375 N225 N225 N225
KinderLab Schollevaar Hartnagel N346 N377 N520 N383 N383 N383
Kinderopvang Facinatio Hartnagel N52 N41 N48 N48 N48 N48
LPB Congres Wilson N2
Maak Capelle Burgemeester N16
Maatschappelijke dienstverlening Wilson N55 N75 N61 N61 N61 N61
Opgavegericht werken Burgemeester N65 N80 N80 N80 N80 N80
Personen met verward gedrag Hartnagel N104 N59 N59 N59 N59 N59
Rotterdampas Westerdijk N209 N265 N265 N265 N265 N265
Stichting Welzijnswerk Wilson N5.261 N5.528 N5.336 N5.254 N5.254 N5.254
Stimulering vrijwilligers Wilson N154 N154 N156 N156 N156 N156
Taken Wmo collectief Wilson N805 N966 N989 N878 N878 N878
Toeslagenproblematiek Hartnagel N0 N151 N0 N0 N0 N0
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp Wilson N5 N195 N0 N0 N0 N0
Verbinding Welzijn en Zorg Wilson N31 N36 N36 N36 N36 N36
Verkeer - OV65+ Struijvenberg N632 N630 N605 N605 N605 N605
Welzijnsaccommodaties Van Veen N407 N596 N588 N588 N588 N588
Wet Tijdelijk Huisverbod Burgemeester N0 N10 N10 N10 N10 N10
Wijkcentra Van Veen N314 N363 N369 N369 N369 N369
Wijkleefbaarheid (WOP's) Hartnagel N204 N449 N315 N315 N315 N315
Afschrijvingen en toegerekende rente N264 N235 N236 N241 N246 N246
Directe personeels- en apparaatskosten N1.807 N1.925 N2.011 N2.011 N1.905 N1.905
Totaal lasten N11.718 N13.681 N12.916 N12.426 N12.595 N12.418
Baten
Capelseweg 120 Van Veen V11
Communities that Care Wilson N0
CPGGZ Hartnagel V2
Frontlijn/escalatie Wilson V36
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang Hartnagel V20 V10 V22 V22 V22 V22
Kinderopvang Fascinatio Hartnagel V122 V121 V123 V123 V123 V123
Opgavegericht werken Burgemeester V3
Personen met verward gedrag Hartnagel V53
Rotterdampas Westerdijk V93 V105 V105 V105 V105 V105
Stichting Welzijnswerk Wilson V30 V30 V30 V30 V30 V30
Toeslagenproblematiek Hartnagel N0 V151 N0 N0 N0 N0
Welzijnsaccommodaties Van Veen V558 V666 V744 V752 V752 V752
Wijkcentra Van Veen V108 V195 V183 V183 V183 V183
Wijkleefbaarheid (WOP's) Hartnagel
Directe personeels- en apparaatsbaten V11 N0 V1 V1 V1 V1
Totaal baten V1.047 V1.278 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
Saldo N10.671 N12.403 N11.707 N11.209 N11.378 N11.201
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Diverse incidentele budgetten in 2021.
Door Corona zijn er minder aanvragen van de Rotterdampas geweest in 2020.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Samen tegen eenzaamheid t/m 2022, Huizen van de Wijk t/m 2023, Jongerenwerk veilige scholen t/m 2022, Kinderbuurtcoaches t/m 2022, formatie maatschappelijke impact corona t/m 2022.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N13.681 V1.278 N12.403
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021) V25
Huizen van de wijk (begr 2021) V79
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp budget in 2021 (begr 2021,NJN 2020, VJN 2021) V195
Platform informatievoorziening SD budget in 2021 (begr 2021) V15
Campagne veilige scholen budget in 2021 (begr 2021 6A.10) V75
Corona effect op jongeren budget in 2021 (VJN 2021) V154
Uitbreiding kinderlabs (VJN 2021) N135
Corona compensatie meerkosten SWC (VJN 2021), Bijdrage ziekteverzuin SWC in 2021 (begr 2021) V219
Overige SWC V36
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021) V151 N151
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021) N53
Incidenteel hoger budget 2022 SR Maatschappelijke Ondersteuning (begr 2021) N30
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2021 (begr 2021 6A.3) V115
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3) N105
Budget WOP budget in 2021 via reserve eenmalig (VJN 2021 0.14) V139
Actualisatie 2022 subsidies N85
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Samenleving N16
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) Facilitaire Dienst N13
Directe personeels- en apparaatskosten (actualisatie 2022) BCO N4
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (Begr.2022 6A.1) V25
Actualisatie 2022 schoonmaakkosten N11
Actualisatie 2022 WOP-budget N4
Actualisatie 2022 Huur/lease onroerend goed N2
Actualisatie 2022 Verzekeringen V2
Actualisatie 2022 OZB V2
Actualisatie 2022 huur,leges inkomsten V83
Overige N10 N1
Stand begroting 2022 N12.916 V1.209 N11.707
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3) V105
Huizen van de wijk (begr 2021) V15
Jongerenwerk Veilige scholen budget t/m 2022 V120
Big brothers big sisters budget t/m 2022 (begr 2021) V30
Uitbreiding kinderlabs in 2021 (VJN 2021) V135
Uitbreiding kinderbuurtcoaches SWC (VJN 2021) V80
Actualisatie 2022 huur V8
Afschrijvingen en toegerekende rente V6
Overige N1
Stand begroting 2023 N12.426 V1.217 N11.209
Huizen van de wijk (begr 2021) N266
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021) V106
Overige N9
Stand begroting 2024 N12.595 V1.217 N11.378
Huizen van de wijk (begr 2021) V174
Afschrijvingen en toegerekende rente V5
Overige N2
Stand begroting 2025 en volgende jaren N12.418 V1.217 N11.201

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Maria Danneels erf 20 (wijkcentrum Schollevaar) / Noorderbeedte 101 (Molukse ontmoetingscentrum)
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed onderzoek naar optimalisatie van wijkcentrum Schollevaar en beheer en exploitatie opzet van het Moluks ontmoetingscentrum.

Stationsplein 20 (kantoorpand)
Ter voorbereiding op de beëindiging van de huurovereenkomst wordt gezocht naar alternatieve huisvesting  in de wijk Schollevaar van de maatschappelijke instellingen die gebruik maken van dit pand .

Taakveld 6.2 Wijkteams

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
 • Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
 • Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N0 N0 N0 N0 N0 N0
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Baten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N0 N0 N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022 N0 N0 N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N0 N0 N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 N0 N0 N0
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N0 N0 N0