Programma 6 Sociaal domein

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

Deelprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

 • Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
 • Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
 • Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
 • Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma:

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei  (BBV 478782 mei 2021);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016);
 • Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
 • Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
 • Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
 • Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.
Doelstelling voor programma Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Vrijwilligerswerk
In 2021 hebben wij de verantwoording Vrijwillige Inzet ''Oog voor elkaar in Capelle'' afgerond.  In 2022 bepalen wij de kaders voor een nieuw op te stellen Nota vrijwilligerswerk. 

6A.1 Gratis OV voor AOW-gerechtigden

Terug naar navigatie - 6A.1 Gratis OV voor AOW-gerechtigden

Gratis OV voor AOW-gerechtigden - Onvermijdelijk
Lasten / baten: V 25 vanaf 2022
Kasstroom: V 25 vanaf 2022

Vanaf 2022 wordt de lijnbus 37 door de RET opgeheven. Ter compensatie van deze mindere dienstverlening zal de RET vanaf 2022 een structurele korting verlenen van 30 op jaarlijkse kosten. De Btw op dit product is echter niet compensabel, wat een kostenverhogend effect heeft. Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel te verlagen met V25.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N11.718 N13.680 N12.916 N12.426 N12.595 N12.418
Baten V1.047 V1.279 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
Saldo van baten en lasten N10.671 N12.401 N11.707 N11.209 N11.378 N11.201
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V65 N94 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V6 V6
Reserve eenmalige uitgaven N157 V309 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N93 V215 N0 N0 V6 V6
Resultaat N10.764 N12.186 N11.707 N11.209 N11.372 N11.195

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Corona compensatie meerkosten SWC (VJN 2021), Bijdrage ziekteverzuin SWC in 2021 (begr 2021) V219 V219 V219
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp budget in 2021 (begr 2021,NJN 2020, VJN 2021) V195 V195 N95 V100
Corona effect op jongeren budget in 2021 (VJN 2021) V154 V154 V154
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021) V151 V151 V151
Budget WOP budget in 2021 via reserve eenmalig (VJN 2021 0.14) V139 V139 N139 N0
Uitbreiding kinderlabs (VJN 2021) N135 N135 N135
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2021 (begr 2021 6A.3) V115 V115 V115
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3) N105 N105 N105
Actualisatie 2022 subsidies N85 N85 N85
Huizen van de wijk (Act. 2021) V79 V79 N75 V4
Campagne veilige scholen budget in 2021 (begr 2021 6A.10) V75 V75 V75
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021) N53 N53 N53
Overige SWC V36 V36 V36
Samen tegen eenzaamheid (actualisatie begr 2021) N30 N30 N30
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (Begr.2022 6A.1) V25 V25 V25
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021) V25 V25 V25
Platform informatievoorziening SD budget in 2021 (begr 2021) V15 V15 V15
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N33 N33 V94 V61
Overige verschillen N23 N23 N23
V764 N0 V764 N215 V549
Baten
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021) N151 N151 N151
Actualisatie 2022 huur,leges inkomsten V83 V83 V83
Overige verschillen N2 N2 N2
N0 N70 N70 N0 N70
Totaal V764 N70 V694 N215 V479

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (NJN 2020 6A.4) via reserve eenmalig V95 N95
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Budget WOP 2020, JR2020 via reserve eenmalig V139 N139
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021) N25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering N174
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening N115 N105
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 N75
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle N80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) N120 N120
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) N30 N30
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) N75
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (NJN2020 6A.3), dekking reserve eenmalig V75 N75
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Telefonisch adviespunt dak- en thuisloosheid (VJN 2021 6A.1) N32
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Uitbr.Jongerenwerk, kinderbuurtcoaching (SWC) (VJN 2021 6A.2) N80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6A.3 Uitbr.KinderLabs Schenkel & Oostgaarde (VJN 2021 6A.3) N100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Uitbreiding CJG in KinderLabs (VJN 2021 6A.4) N35
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toeslagenproblematiek (VJN 2021 6A.5) V151 N151
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Corona: comp.meerkosten SWC (VJN 2021 6A.6) N176
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Corona: bestrijding effect op jongeren (VJN 2021 6A.6) N154
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Corona: formatie uitbreiding maatschappelijke impact (VJN 2021 6A.9) N53 N106 N106
Totaal V460 N0 N0 N0 N0 N1.395 N576 N106 N174 N0

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds
TV Subsidieregeling Plafond
6.1 Maatschappelijke dienstverlening 61
6.1 Ontmoeting - Ontmoeting algemeen - Begeleid wonen - CPGGZ - Buurtwerk -561 -284 -94 -184
6.1 Integratie - Integratie - Antidiscriminatievoorziening (TV 1.2) -86 -40
6.1 Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek 32
6.1 Weerbaarheid 100
6.1 Vakantieactiviteiten 48
6.1 Waardering vrijwilligers 139

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd  indicatoren zijn ten opzichte van de Begroting 2021 aangepast.  nav het Meerjarenbeleid. W&I, armoede, en de komst van de Wet Inburgering 2021.

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

 • Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2021-2024 "Doen wat werkt" (BBV 508689 juli 2021);
 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!”( BBV 487975 juli 2021);
 • Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019).

Taakveld  6.4 Begeleide participatie 

 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!” (BBV 487975 juli 2021);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
 • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913  januari 2016);
 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

 • Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);
 • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
 • Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
 • Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022 (raad van december 2021).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.
Doelstelling voor programma Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

 

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.
Doelstelling voor programma Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

6B.1 Bijdrage Promen

Terug naar navigatie - 6B.1 Bijdrage Promen

Primitieve Begroting 2022 Promen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 78 in 2022, N 74 in 2023, N 70 in 2024 en V 246 structureel met ingang van 2025
Kasstroom: N 78 in 2022, N 74 in 2023, N 70 in 2024 en V 246 structureel met ingang van 2025

De gemeente past geen indexatie toe op de bijdrage aan Promen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen. Het verschil tussen het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting en de gevraagde bijdrage in de primitieve begroting 2022 Promen, bedraagt N 78 in 2022, N 74 in 2023, N 70 in 2024 en V 246 in 2025 en verder. Het raadsvoorstel hierover is door u behandeld in de raadsvergadering van 31 maart 2021.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 78 in 2022, N 74 in 2023, N 70 in 2024 en de lasten te verlagen met V 246 met ingang van 2025.

6B.2 Budget inburgering

Terug naar navigatie - 6B.2 Budget inburgering

Budget inburgering - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 213/N 152 in 2022, V 83/N 23 in 2023, V 29/V 9 in 2024 en V 38/V 9 in 2025 en verder.
Kasstroom: V 213/N 152 in 2022, V 83/N 23 in 2023, V 29/V 9 in 2024 en V 38/V 9 in 2025 en verder.

Onze gemeente ontvangt voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021 twee budgetten. Voor de uitvoeringstaken ontvangt onze gemeente een integratie-uitkering (IU). Dit budget wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners. Voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen ontvangt onze gemeente een specifieke uitkering (SPUK). Dit budget wordt na een jaar op basis van realisatie vastgesteld door het Rijk.

Met wijzigingsvoorstellen in de Begroting 2021 zijn voor de gemeentelijke taken in de uitvoering van de Wet Inburgering een aantal budgetten gereserveerd. Een deel van deze budgetten was gebaseerd op aannames. Nu er meer bekend is over de budgetten, blijkt dat er minder geld beschikbaar en nodig is dan aangenomen. Dit leidt tot een aantal wijzigingen ten opzichte van de opgenomen budgetten bij de Begroting 2021. Ondanks dat er minder middelen beschikbaar zijn dan we op voorhand dachten, verwachten wij vooralsnog binnen deze financiële kaders de dienstverlening voort te kunnen zetten, zoals deze is ontwikkeld in de pilot Inburgering Nieuwe Stijl.

Door het uitstel van de wet tot 1 januari 2022 is er voor 2022 en 2023 sprake van een lagere inkoop van inburgeringsvoorzieningen en een lagere bijdrage. Het effect is V/N 152 in 2022, V/N 23 in 2023, N/V 9 in 2024 en N/V 9 in 2025 en verder.

Voor de IU voor de uitvoering van de wet geldt dat door het uitstel van de wet naar 1 januari 2022 er meer inburgeraars die onder de ondertussengroep zullen vallen. Voor deze hogere lasten worden we gecompenseerd in de IU voor de uitvoering. Het effect van deze wijziging op de IU voor de uitvoeringskosten is V 61 in 2022, V 60 in 2023, V 38 in 2024 en V 47 in 2025 en verder.

Wij stellen u voor de gemeentelijke begroting aan te passen met V 213/N 152 in 2022, V 83/N 23 in 2023, V 29/V 9 in 2024 en V 38/V 9 in 2025 en verder.

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 struct.
Inkoop inburgeringsvoorzieningen:
Beschikbaar begroting 2021 430 430 430 430
Benodigd t.b.v. inburgeringsvoorzieningen (o.b.v. rekenmodel Divosa) 278 407 439 439
Lasten: aframen (V) / aanramen (N) V152 V23 N9 N9
Bij de begroting 2021 opgenomen Rijksbijdrage m.i.v. 2022 430 430 430 430
Rijksbijdrage SPUK (o.b.v. rekenmodel Divosa) 278 407 439 439
Baten: aframen (N) / aanramen (V) N152 N23 V9 V9
Uitvoeringskosten:
Uitvoeringskosten o.b.v. de Rijksbijdrage IU (meicirculaire 2021) 318 326 318 309
Beschikbaar in gemeentelijke begroting 2021 m.i.v. 2022 379 386 356 356
Saldo lasten: aframen (V) V61 V60 V38 V47
Totaal lasten aframen (V) V213 V83 V29 V38
Totaal baten aframen (N) / aanramen (V) N152 N23 V9 V9

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N60.669 N56.578 N55.834 N55.701 N55.493 N55.420
Baten V44.730 V38.498 V35.699 V35.773 V35.743 V35.682
Saldo van baten en lasten N15.939 N18.080 N20.135 N19.928 N19.750 N19.738
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V225 V185 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N25 V593 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V200 V778 N0 N0 N0 N0
Resultaat N15.739 N17.302 N20.135 N19.928 N19.750 N19.738

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Corona TOZO 7e en 8e tranche 2021 - incidenteel 2021 (VJN 2021 6B.3) V2.168 V2.168 V2.168
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6) N1.275 N1.275 N1.275
Inkomensdeel Participatiewet (NJN2018 6.4.25, NJN2019 6.4.13) N977 N977 N977
GR Ijsselgemeenten (Begr.2021, Begr.2022) N252 N252 N252
Corona TONK - incidenteel 2021 (VJN 2021 6B.4) V238 V238 V238
Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk - hoger budget (B 2021: 6B.9) N215 N215 N215
Bijdrage WSW Promen (VJN2019 6.4.14/17, NJN2019 6.4.11, NJN2020 6B.13, Begr.2022) V210 V210 V210
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk - incidenteel 2021 (NJN 2019, 6.4.15), via reserve eenmalige uitgaven V200 V200 N200 N0
Budget MKB werkoffensief, versterking regionale samenwerking (NJN 2020: 6B.8), eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V158 V158 N158 N0
Aframing inkoop inburgeringsvoorzieningen, aframing rijksbijdrage (B 2022: 6B.2) V152 V152 V152
Uitvoerings kosten Wet Inburgering meicirculaire.2020 p. 80 - hoger budget (B 2021: 6B.8) N150 N150 N150
JSF / JCF voorbereidingskosten - incidenteel 2021 (NJN 2020 6B.1), via reserve eenmalige uitgaven V110 V110 N110 N0
Budget toekomstverkenning CapelleWerkt (NJN 2020: 6B.12), eenmalig budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V75 V75 N75 N0
Invoering Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p. 80 - incidenteel budget 2021( B 2021: 6B.7) V66 V66 V66
Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona - inc.(B 2021: 6B.3 ) V63 V63 V63
Aframing uitvoeringskosten inburgeringsvoorzieningen (B 2022: 6B.2) V61 V61 V61
1Fte arb.mid.statushGRIJS BBV291842 - incidenteel budget 2021 (B 2021: 6B.5) V49 V49 V49
Budget Stroomlijnen en verbeteren toegang (NJN 2020 6B.4), eenmalig in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V50 V50 N50 N0
Kwijtscheldingen afval en rioolrechten (Begr.2021, Begr.2022) N43 N43 N43
Kwijtschelding hondenbelasting (VJN2021 0.20) V22 V22 V22
Inburg.nwe stijl tussendoorgroep - afname budget (B 2021: 6B.2) V20 V20 V20
Armoedebestr.kinderen mei circulaire 2021 (Begr.2022) N6 N6 N6
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N2 N2 N185 N187
Overige verschillen V22 V22 V22
V744 N0 V744 N778 N34
Baten
Corona TOZO 7e en 8e tranche 2021 - incidenteel 2021 (VJN 2021 6B.3) N2.168 N2.168 N2.168
BTW teruggave re-integratiegelden, incidenteel 2021 (VJN 2021: 6B.8) N1.030 N1.030 N1.030
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6) V266 V266 V266
Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk - hoger budget (B 2021: 6B.9) V215 V215 V215
Aframing inkoop inburgeringsvoorzieningen, aframing rijksbijdrage (B 2022: 6B.2) N152 N152 N152
Inkomensdeel Participatiewet (NJN2018 6.4.25, NJN2019 6.4.13) V70 V70 V70
N0 N2.799 N2.799 N0 N2.799
Totaal V744 N2.799 N2.055 N778 N2.833

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
6.3 Inkomensregelingen Incidenteel extra budget Jeugdfonds Sport en Cultuur (NJN 2020 6B.1), dekking reserve eenmalig V110 N110
6.3 Inkomensregelingen Budget stroomlijnen (NJN 2020 6B.4), dekking reserve eenmalig V50 N50
6.3 Inkomensregelingen Budget MKB werkoffensief (NJN 2020 6B.8), dekking reserve eenmalig V158 N158
6.3 Inkomensregelingen TOZO 7e, en 8e tranche (VJN 2021 6B.3) V2.168 N2.168
6.3 Inkomensregelingen TONK (VJN 2021 6B.4) baten via algemene uitkering N238
6.3 Inkomensregelingen Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek (VJN 2021 6B.6) N48 N48 N69
6.5 Arbeidsparticipatie Impulsbugdte Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15), dekking via reserve eenmalig V200 N200
6.5 Arbeidsparticipatie Inburgering nieuwe stijl tussengroep (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N70 N50 N30
6.5 Arbeidsparticipatie Pilot Financieel Ontzorgen (wijziginggsvoorstel begroting 2021) N63
6.5 Arbeidsparticipatie Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021) N66
6.5 Arbeidsparticipatie Budget toekomstverkenning Capelle werkt. (NJN 2020 6B.12), dekking reserve eenmalig V75 N75
6.5 Arbeidsparticipatie BTW teruggaven re-integratiegelden 2016-2020 (VJN 2021 6B.8) V1.030
6.5 Arbeidsparticipatie Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (VJN 2021 6B.9) N25 N25 N25 N25
Totaal V3.791 N0 N0 N0 N0 N3.271 N123 N124 N25 N0

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma: 

 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten

Terug naar navigatie - 6C.1 Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten

Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten - Onvermijdelijk
Lasten : N 210 ingaande 2022 
Kasstroom: N 210 structureel ingaande 2022

De richtlijn van de AMvB (artikel 5.4) schrijft voor dat voor Wmo-diensten een reële kostprijs vastgesteld moet worden. Dit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. Om tot een reële kostprijs te komen gebruiken we de landelijke beschikbaar gestelde rekentool die in samenwerking met de VNG, ZorgthuisNL, Actiz, VGN en GGZ Nederland ontwikkeld is. Op basis van de peildatum van de rekentools worden de huidige tarieven periodiek herzien en indien van toepassing aangepast en zijn toekomstige prijsindexaties onvermijdelijke.
Door het toepassen van de rekentool met peildatum 1 januari 2022 zijn de tarieven voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO) verhoogd. Dit als gevolg een jaarlijks kostenverhogend effect van gemiddeld N 210 per jaar.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting  structureel te verhogen met N 210 ingaande in 2022. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N16.060 N16.889 N18.205 N18.744 N19.149 N19.500
Baten V468 V598 V512 V523 V534 V549
Saldo van baten en lasten N15.592 N16.291 N17.693 N18.221 N18.615 N18.951
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V108 N92 N0 N0 N0 N0
Reserve sociaal noodfonds N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V107 N92 N0 N0 N0 N0
Resultaat N15.485 N16.383 N17.693 N18.221 N18.615 N18.951

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N516 N516 N516
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer N248 N248 N248
Toepassen reële kostprijs 2021 (B22 wijz.vst 6C.1) N210 N210 N210
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N85 N85 N85
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1) N40 N40 N40
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N27 N27 N27
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N25 N25 N25
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N18 N18 N18
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen N81 N81 N81
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N81 N81 V92 V11
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente N35 N35 N35
Overige verschillen V50 V50 V50
N1.316 N0 N1.316 V92 N1.224
Baten
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer N97 N97 N97
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) V11 V11 V11
N0 N86 N86 N0 N86
Totaal N1.316 N86 N1.402 V92 N1.310

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
 • Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) / Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Terug naar navigatie - 6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) / Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) / Centrum Jeugd en Gezin (CJG) – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 1.380 in 2022, N 425 in 2023, N 482 structureel met ingang van 2024
Kasstroom: N 1.380 in 2022, N 425 in 2023, N 482 structureel met ingang van 2024

Ontwerpbegroting 2022:
In het Algemeen Bestuur (AB) van 2 juli 2021 is de ontwerp-begroting 2022 GRJR vastgesteld. In de raad van 14 juni 2021 is deze behandeld.
Deze begroting voor de jaarschijf 2022 betreft een totaalbedrag van € 262,24 miljoen.
In deze begroting zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2022 verwerkt en daar bovenop enkele ontwikkelingen ná de Kadernota die begroting 2021 en 2022 beïnvloeden.
In deze begroting is ook een voorlopige meerjarige doorkijk tot en met 2025 opgenomen waarbij, naast de uitgangspunten uit de Kadernota, eveneens rekening is gehouden met:

 • Een experimenteerruimte in percelen D/E voor de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel voor een bedrag van € 0,62 miljoen (éénmalig in 2022);
 • Het vervallen van de drangtaken uit perceel G. Deze zullen op lokaal niveau worden georganiseerd: € 3,8 miljoen;
 • Het uitgangspunt, dat de budgetten van 2023 t/m 2025 gelijk zijn aan die van 2022, behoudens:
  • het budget voor de experimenteerruimte in percelen D/E voor de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel voor een bedrag van € 0,62 miljoen (incidenteel),
  • het budget voor de projectmatige aanpak van wachttijden, € 15,0 miljoen.
 • Nog toe te wijzen taakstelling 2023, 2024 en 2025 voor resp. € 2,7 miljoen, € 5,7 miljoen en € 5,7 miljoen.
 • Er is door de GRJR geen rekening gehouden met de gevolgen van de wijziging woonplaatsbeginsel.

Bijdragen Rijk 2021, 2022.
Voor het budget voor de aanpak van de wachttijden, € 15,0 miljoen (regionaal), doet de GRJR een beroep op de resterende € 7,5 miljoen van de incidentele extra algemene uitkering (AU) van € 15 miljoen (regio Rijnmond) die in 2021 door het ministerie van VWS aan de gemeenten beschikbaar zijn gesteld. De extra inleg per gemeente wordt bepaald aan de hand van de hogere ontvangsten uit de Algemene Uitkering (AU) zodat dit voor de gemeenten zo neutraal mogelijk is.
Het resterend tekort 2022 op het budget voor de aanpak van de wachttijden, € 7,5 miljoen, zal – naar verwachting – door gemeenten gedekt kunnen worden uit de structurele middelen die het nieuwe kabinet beschikbaar zal stellen naar aanleiding van het zwaarwegend advies vanuit de arbitrage tussen VWS en VNG. Dit advies geeft aan dat er landelijk structureel € 1,9 miljard in 2022 aflopend naar € 0,8 miljard in 2028 nodig is.

Bijdragen van het Rijk voor de gemeente Capelle aan den IJssel:
Op 18 mei 2021 heeft de Commissie van Wijzen uitspraak gedaan en advies gegeven over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Op basis daarvan stelt het kabinet voor 2022 landelijk € 1,314 miljard bij de komende septembercirculaire via de AU van het gemeentefonds beschikbaar. Voor onze gemeente is dit een bedrag van ruim € 5,8 miljoen, voor de jaren daarna  t/m 2025 zijn de bedragen resp. € 4,9 miljoen, € 4,6 miljoen en € 4,2 miljoen. De genoemde bedragen voor de jaren 2023 e.v. betreft reeds 75% van het advies van de Commissie van Wijzen, in lijn met de richtlijnen van de provinciaal toezichthouder. Daarnaast hebben wij bij de Begroting 2021 de tijdelijke extra middelen die wij ontvangen voor de Jeugdhulp ad € 1,3 miljoen in onze begroting opgenomen. Deze middelen moeten in mindering gebracht worden op de hiervoor genoemde bedragen. In programma 0 is hier een voorstel voor opgenomen. 

Effecten begroting 2022 en verder voor de gemeente Capelle aan den IJssel:
Inleg: Voor onze inleg en verder 2022 is gerekend met een verbruikspercentage 5,302% (2021: 5,091%). Dit is een gewogen gemiddelde van de verbruikspercentages van 2019 en 2020, resp. 5,243% en 5,332%.

 • In de ontwerpbegroting 2022 van de GRJR is rekening gehouden met de experimenteerruimte percelen D/E. De verrekening van dit budget zal achteraf plaatsvinden in 2022, waarbij de inleg vervolgens met 350 naar beneden wordt bijgesteld. Een budget van 350 voor deze experimenteerruimte wordt éénmalig in 2022 aan het budget voor het CJG toegevoegd.
 • Voor de gemeente Capelle aan den IJssel gaat het CJG de drangtaken overnemen. In de ontwerpbegroting 2022 van de GRJR is hier al rekening mee gehouden. De structurele overheveling van de drangtaken vindt plaats met ingang van 2022. Het budget dat met deze overheveling naar het CJG gaat is bepaald op 206.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 1.380 in 2022, N 425 in 2023 en N 482 structureel met ingang van 2024.

Jaar Begroting GRJR Nieuwe inleg Capelle Vlaktaks Experimenteerruimte Effect budget CJG Begroting Capelle Tekort (N) / Overschot (V)
2022 262.238 13.771 -1.335 -350 556 11.261 N1.380
2023 244.354 12.816 -214 - 206 12.383 N425
2024 241.469 12.658 - - 206 12.382 N482
2025 241.469 12.658 - - 206 12.382 N482

6D.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel

Terug naar navigatie - 6D.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel (meicirculaire 2021) – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 559 structureel met ingang van 2022
Kasstroom: N 559 structureel met ingang van 2022

Zoals wij in voorstel 6D.2 van de Voorjaarsnota 2021 al gemeld hebben zal het woonplaatsbeginsel op 1 januari 2022 wijzigen. In de gewijzigde situatie zal bij jeugdhulp met verblijf gelden dat de woonplaats de gemeente is waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie had. Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo’n 20.000 kinderen naar een andere gemeente.
Op basis van een simulatiemodel is bij de Meicirculaire 2021 een voorlopige herverdeling van de middelen per gemeente opgesteld. Voor onze gemeente gaat het hierbij over middelen die beschikbaar worden gesteld voor een bedrag van structureel N 559 met ingang van 2022.
Mede omdat de GRJR in haar ontwerpbegroting 2022 nog geen rekening heeft gehouden met de wijziging woonplaatsbeginsel en het Rijk de middelen voor 2022 en verder wel bij de meicirculaire 2021 beschikbaar heeft gesteld, vragen wij hiervoor budget aan.

Wij stellen u voor om de lasten structureel te verhogen met N 559 met ingang van 2022.

6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Wachtlijsten

Terug naar navigatie - 6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Wachtlijsten

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Wachtlijsten - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 225 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 225 eenmalig in 2022

Bij de VJN 2018, VJN 2019, NJN 2019 en de Begroting 2021 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het tijdelijk vergroten van de capaciteit bij het CJG (N 226 in 2019 N 225 in 2020 en N 225 in 2021). Doel van de aanvullende middelen is om de directe hulpverlening aan kwetsbare huishoudens op peil te houden en het oplopen van de wachtlijsten te voorkomen en terug te dringen.
Het CJG geeft in hun begroting 2022 aan, dat ook in 2022 de extra capaciteit nodig is om de wachtlijst beheersbaar te houden.
Wij stellen u voor om de aanvullende middelen te continueren voor het jaar 2022. De oorzaken van de wachtlijst bij het CJG worden deels veroorzaakt door knelpunten bij specialistische jeugdhulp(aanbieders).

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 225 eenmalig in 2022.

6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd

Terug naar navigatie - 6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd

Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd – Beleidskeuze
Lasten: V 954 in 2022, V 1.250 in 2023, V 1.548 in 2024, V 1.906 in 2025, V 3.213 in 2026 en V 3.400 vanaf 2027
Kasstroom: V 954 in 2022, V 1.250 in 2023, V 1.548 in 2024, V 1.906 in 2025, V 3.213 in 2026 en V 3.400 vanaf 2027

Gemeenten vragen al jaren aan het Rijk om extra middelen om de Jeugdwet op een verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. Ook wij hebben al jaren extra “eigen middelen” in de begroting moeten opnemen, bovenop de bijdrage vanuit het Rijk. Belangrijke landelijke rapporten zijn hierover ook gepubliceerd, zoals de rapporten van:
- Andersson Elffers Felix (AEF) “Stelsel in groei – een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg” op 15 december 2020. Belangrijkste conclusie daarin luidt dat op basis van een vergelijking van de kosten van gemeenten en het budget in 2019 blijkt dat de basis voor het tekort tussen de € 1,6 miljard en € 1,8 miljard bedroeg. Er werden eveneens maatregelen benoemd om de kosten van de uitvoering van de Jeugdwet te kunnen verminderen;
- Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet, onder voorzitterschap van drs. M. Sint, op 8 april 2021. Het rapport geeft aanvullingen op de maatregelen, of specificaties van maatregelen uit het AEF-rapport, met het doel om de uitgaven aan de jeugdzorg te beperken en het stelsel beheersbaar te maken, omdat er sprake is van een zeer omvangrijk tekort. De Stuurgroep pleit voor een gezamenlijke Ontwikkelagenda van Rijk en gemeenten die een gezamenlijke veranderstrategie definieert met daaraan verbonden doelstellingen en te bereiken resultaten.

Op 18 mei 2021 heeft – op verzoek van de VNG - de Arbitragecommissie (de Commissie van Wijzen) uitspraak gedaan en een – hoewel niet juridisch bindend – zwaarwegend advies gegeven over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de hoogte van de noodzakelijke structurele financiering van de jeugdzorg. Van belang is dat de Commissie van Wijzen vaststelt dat beide partijen het zowel eens zijn over het feitelijk tekort van € 1,6 - € 1,8 miljard op basis van het budget en de kosten van 2019 als over de analyse van de problemen c.q. onvolkomen werking van het huidige stelsel (en over de conclusie van de Stuurgroep: het stelsel, zoals het nu is vormgegeven, is financieel onbeheersbaar) en over de inhoud van een verzameling maatregelen om tot een duurzaam stelsel van jeugdzorg te komen. Het Rijk en de VNG zijn het eens geworden over een aantal maatregelen, die zouden moeten leiden tot een landelijke budgettaire opbrengst (lees: kostenbeheersing) van “€ 214 miljoen + PM” in 2022 oplopend naar ruim “€ 1 miljard + PM” vanaf 2027. Van een aantal maatregelen kan nog geen bedrag (of een bandbreedte van bedragen) bepaald worden; vandaar “+ PM”.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Wijzen is het Kabinet in gesprek gegaan met gemeenten waarna besloten is dat het Kabinet in 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten in de jeugdzorg. In de Hervormingsagenda Jeugd, die in juni 2021 gepubliceerd is, zijn ook voor de jaren vanaf 2023 bedragen opgenomen waar gemeenten rekening mee mogen houden. Voor de jaren 2023 en verder heeft de provinciaal toezichthouder aangegeven dat wij rekening mogen houden met 75% van de bedragen die vermeld zijn in de Hervormingsagenda Jeugd. Een voorstel daartoe is opgenomen in Programma 0. Zoals uit dat voorstel blijkt, nemen de extra aanvullende bedragen jaarlijks af. De reden daarvoor zijn de hierboven vermelde overeengekomen maatregelen, die tot budgettaire voordelen moeten leiden bij gemeenten en waardoor de extra bijdrage vanuit het Rijk jaarlijks overeenkomstig kan dalen.

De Commissie van Wijzen adviseert om de opbrengsten van de Hervormingsagenda te monitoren, analyseren en te evalueren en dat mocht blijken dat – onder de voorwaarde dat de gemeenten zich daadwerkelijk op een gedegen wijze en conform de tijdsplanning hebben ingezet voor de implementatie van de overeengekomen maatregelen – de gerealiseerde opbrengsten afwijken, er aanleiding is om de compensatie aan te passen. Wij stellen voor om de opbrengsten vanuit de overeengekomen maatregelen in de Hervormingsagenda, eveneens voor 75%, in onze begroting te verwerken.

Wij stellen u voor de lasten te verlagen met V 954 in 2022, V 1.250 in 2023, V 1.548 in 2024, V 1.906 in 2025, V 3.213 in 2026 en V 3.400 vanaf 2027.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N19.872 N21.941 N22.441 N22.041 N21.782 N21.424
Baten V282 V222 V222 V222 V222 V222
Saldo van baten en lasten N19.590 N21.719 N22.219 N21.819 N21.560 N21.202
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V32 N19 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N56 V215 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N24 V196 N0 N0 N0 N0
Resultaat N19.614 N21.523 N22.219 N21.819 N21.560 N21.202

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
GRJR, hogere inleg 2022 (B 2022 6D.1) N1.380 N1.380 N1.380
Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd (B 2022, 6D.4) V954 V954 V954
Aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN (VJN 2019, 6.4.26) V599 V599 V599
GRJR Voogdij 18+ - structureel (B 2022 6D.2) N559 N559 N559
GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein (VJN 2018, 6.4.20) N495 N495 N495
SVB/CJG: hogere kosten PGB - incidenteel 2021 (VJN 2021 6D.4) V400 V400 V400
Actualisatie indexering personeel/materieel CJG (B 2022) N310 N310 N310
Wachtlijsten CJG - incidenteel budget 2022 (B 2022 6D.3) N225 N225 N225
CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021 (B 2021 6D.3) V225 V225 V225
Incidentele overheveling budget 2020 huislijk geweld SWC / CJG (NJN 2020: 6D.2) V160 V160 N160 N0
Overh.Transformatie middelen 2020 naar 2021 - incidenteel (NJN 2020 6D.1) V55 V55 N55 N0
CJG: wijziging woonplaatsbeginsel - incidenteel N 91 in 2021(VJN 2021 6D.2) V46 V46 V46
Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 (B 2021 6D.1) V37 V37 V37
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten N3 N3 V19 V16
Overige verschillen N4 N4 N4
N500 N0 N500 N196 N696
Baten
Niet van toepassing. N0 N0
N0 N0 N0 N0 N0
Totaal N500 N0 N500 N196 N696

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- CJG - continueren tijdelijke capaciteit (begroting 2021, begr 2022 6D.3) N225 N225
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Overhevelen transformatiemiddelen jeugdzorg (NJN 2020 6D.1), dekking via reserve eenmalig V55