Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG22 - Demografische druk

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

BG22 - Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.
De eenheid is in 2020 op waarstaatjegemeente gewijzigd van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". In mei 2021 is de eenheid op waarstaatjegemeente echter weer teruggezet naar "aantal per 1.000 woningen". De streefwaarden van voorgaande jaren zijn daarom niet meer te gebruiken en worden niet getoond.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

BG22 - WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Eenheid: duizend euro.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

BG22 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

BG22 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG22 - Te realiseren grondgebonden woningen

Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop. Eenheid %.

Bron: woningbouwprogramma in de Capelle bouwt aan de Stad monitor

BG22 - Woningvoorraad

Eenheid: woningen.

Bron: buurtmonitor

BG22 - Omvang sociale voorraad

Eenheid: woningen.

Bron: Monitor Regioakkoord

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
 • Legesverordening 2022 (Raad december 2021).

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

 • Grondprijzenbrief 2021 (BBV 370035 december 2020);
 • Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
 • Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

 • Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
 • Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
 • Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
 • Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 117182 december 2019);
 • Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Raadsbesluit 201285);
 • Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (BBV 402725, april 2021);
 • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Dataland B.V. 

Maatschappelijke effecten Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.
Doelstelling voor programma Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland wordt binnenkort opgeheven en gesplitst over de VNG en het Kadaster. Naar verwachting zijn de activiteiten per 1 januari 2022 volledig beƫindigd.

 

Stichting Havensteder

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de garantstelling en maken van afspraken.

 

Stichting Vestia

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling.

 

Stichting Woonzorg Nederland

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Ontwikkelingen

Geen. 

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven. 

8.1 Starterslening

Starterlening - beleidskeuze
Lasten / baten: N/V 750 eenmalig in 2022
Kasstroom: N/V 750 in 2022

De Starterslening is een bijzondere hypothecaire lening, die starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen voor het aankopen van de eerste woning. De maximale starterslening is 35 per aanvraag. De leningen worden verstrekt uit het op naam van de gemeente bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) ingesteld fonds. Het SVn verzorgt de communicatie, de aanvraagprocedure, de financiële toets en verstrekt de lening uit naam van onze gemeente. Er wordt uitsluitend een Starterslening verstrekt, wanneer een hypotheek wordt verleend met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Alle voorwaarden waaraan de starter moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen, worden vastgelegd in een nog door u vast te stellen Verordening SVn Starterslening van de gemeente Capelle aan den IJssel, welke wij in het vierde kwartaal 2021 aan u voorleggen.

Wij stellen u voor in 2022 eenmalig 750 aan SVn te verstrekken. 

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N13.993 N27.864 N18.842 N16.355 N7.483 N5.569
Baten V14.540 V22.697 V15.569 V15.372 V3.516 V1.461
Saldo van baten en lasten V547 N5.167 N3.273 N983 N3.967 N4.108
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N377 N54 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 V67 V67
Reserve eenmalige uitgaven N834 V1.413 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N1.211 V1.359 N0 N0 V67 V67
Resultaat N664 N3.808 N3.273 N983 N3.900 N4.041

Grafiek lasten en baten

BG22 - Lasten 8 Stadsontwikkeling

BG22 - Baten 8 Stadsontwikkeling

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
Leges omgevingsvergunningen (NJN20 8.3) V2.766 V2.766 V2.766
Budget Nieuwe Rivium in 2021 (VJN2021 8.2), zie baten V2.300 V2.300 V2.300
Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12/VJN2021 8.5) V1.812 V1.812 V1.812
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) N936 N936 N936
Capelseweg/Bermweg (VJN2021 8.9) V644 V644 V644
Reserve eenmalig budget Centrumring (VJN21 0.14) V507 V507 N507 N0
Bouwgrond in exploitatie - correctie uren SO (VJN18 8.4.6) V442 V442 V442
Centraal Capelle (VJN 2019 8.4.8) V212 V212 V212
Florabuurt (VJN2021 0.14), budget in 2021 (deels) via reserve eenmalige uitgaven V201 V201 N101 V100
Meeuwensingel (VJN2021 8.3) V197 V197 V197
Transformaties (VJN2021 8.5), budget in 2021 (25 niet verhaalbaar) V150 V150 V150
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), budget in 2021 V138 V138 V138
Lagere lasten technische adviezen Vergunningverlening en handhaving (NJN20 NJN 8.4, VJN20 8.8) V130 V130 V130
Landelijk Capelle (VJN2021 8.10), fasering project N114 N114 N833 N947
Omgevingswet (Begr.2021 8.1) N105 N105 N65 N170
Poortmolen (VJN2021 8.8) V85 V85 V85
Externe capaciteit Geo data (VJN2021 8.6) V40 V40 V40
Herontwikkeling ING-locatie (VJN2021 8.11) V25 V25 V25
Doe Mee programma, budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2021 0.14) V16 V16 N16 N0
Promoten-coƶrdinatie activiteiten, budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2021 0.14) V11 V11 N11 N0
Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) V10 V10 V10
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten V404 V404 V54 V458
Afschrijvingen en toegerekende rente V84 V84 V84
Overige verschillen V3 V3 V3
V9.022 N0 V9.022 N1.479 V7.543
Baten
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2022 (NJN20 8.3) N3.259 N3.259 N3.259
Budget Nieuwe Rivium in 2021 (VJN2021 8.2) N2.300 N2.300 N2.300
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) - hogere winstneming in 2021 N1.669 N1.669 N1.669
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en transformatie Rivium (NJN2019 8.4.5) V969 V969 V969
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en transformatie Rivium (NJN2019 8.4.5) N762 N762 N762
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2021 8.1) exclusief winstneming V747 V747 V747
Capelseweg/Bermweg (VJN2021 8.9) N590 N590 N590
Onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen (NJN20 8.3) V493 V493 V493
Uitwerkingsvisie Capelseweg (VJN18 8.4.9) N209 N209 N209
Lagere bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumgebied tov 2021 (VJN20 8.1) N135 N135 N135
Transormaties (VJN2021 8.5), budget in 2021 (25 niet verhaalbaar) N125 N125 N125
Baat 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 8.6) N120 N120 V120 N0
Poortmolen (VJN2021 8.8) N85 N85 N85
Huur Meeuwensingel 107 (Act.22) N68 N68 N68
Meeuwensingel (VJN2021 8.3) N15 N15 N15
N0 N7.128 N7.128 V120 N7.008
Totaal V9.022 N7.128 V1.894 N1.359 V535

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
8.1 Ruimtelijke ordening Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven V65 N545 N600 N540 N440 N225
8.1 Ruimtelijke ordening Faciliterend project PostNL (VJN 2020) N10
8.1 Ruimtelijke ordening Externe capaciteit Geo data (VJN 2021 8.6) N40
8.1 Ruimtelijke ordening Poortmolen ( VJN 2021 8.8) V85 N85
8.1 Ruimtelijke ordening Reserve eenmalig budget Centrumring (VJN21 0.14) V507 N507
8.1 Ruimtelijke ordening Herontwikkeling ING-locatie (VJN 2021 8.11) N25
8.1 Ruimtelijke ordening Capelseweg/Bermweg (VJN 2021 8.9) V590 N644 N19
8.3 Wonen en bouwen Meeuwensingel (VJN 2021 8.3) N5 V25 V17 V654 V14 N4 V13 N620
8.2 Grex (niet-bedrijventerrein) Winstnemingen grondexploitaties V2.881 V1.046 V2.462 V517 V74
8.3 Wonen en bouwen Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7, dekking via reserve eenmalig V833 N833
8.3 Wonen en bouwen De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4) V51 V51 V96 V96 N1.973 N161 N110 N110 N205
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsvisie Centraal Capelle V135 N1.360 N706
8.3 Wonen en bouwen Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5) V311 V879
8.3 Wonen en bouwen Voorziening omgevingsvergunnigen (NJN2019 8.4.5) V807 V540
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11) N138
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5)met dekking reserve eenmalig V101 N201
8.3 Wonen en bouwen Transformaties (VJN 2021 8.5) V125 N150
8.3 Wonen en bouwen Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9) V120
8.3 Wonen en bouwen Het nieuwe Rivium (VJN 2021 8.2) V2.300 N2.300
8.3 Wonen en bouwen Q-teams als onderdeel vergunningverlening N144 N144
Totaal V8.906 V2.541 V2.575 V1.267 V74 N8.941 N1.634 N637 N1.170 N430

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.