Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Algemene doelstelling

Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Activiteiten

Activiteiten

  • Uitvoering geven aan activiteiten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

  • Het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet;
  • Het uitvoeren van de aanpak Hoogwaardig Handhaven;
  • Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag;
  • Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
  • Het verstrekken van een bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

• Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
• Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
• Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
• Het verstrekken van informatie.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal aanvragen levensonderhoud * 961 974 910
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand ** 1.292 2.418 2.448
Aandeel huishoudens met problematische schulden - - 11,7%
Aandeel personen met een risico op geregistreerde problematische schulden - - 3%
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.553 1.850 1.800
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.654 *** 1.750 1.600
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 910 1.050 950
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 90 80 80
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 70 50 50
*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ.
**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoeslag en Indirecte schoolkosten.
***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N50.327 N45.923 N45.887 N45.951 N45.998 N46.274
Baten V44.691 V37.212 V35.380 V35.325 V35.263 V35.202
Saldo van baten en lasten N5.636 N8.710 N10.507 N10.626 N10.735 N11.072
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering TV 6.3 V215 N4 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.3 N5 V360 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V210 V356 N0 N0 N0 N0
Resultaat N5.426 N8.354 N10.507 N10.626 N10.735 N11.072
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Armoedebeleid Westerdijk N437 N741 N607 N607 N607 N607
Bijzondere bijstand (Uitkeringen) Westerdijk N2.437 N2.568 N2.568 N2.568 N2.568 N2.568
Bredeschuldenaanpak Westerdijk N276 N405 N405 N426 N357 N357
GR IJsselgemeenten Westerdijk N6.621 N7.049 N7.301 N7.250 N7.276 N7.270
Inkomensvoorzieningen BBZ Westerdijk N528 N537 N537 N537 N537 N537
Kwijtschelding afvalstoffenheffing Van Veen N508 N641 N650 N653 N653 N675
Kwijtschelding hondenbelastingen Van Veen N16 N22 N0 N0 N0 N0
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers Van Veen N117 N140 N153 N163 N175 N185
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO) Westerdijk N10.060 N2.168 N0 N0 N0 N0
Tijd. Onderst. Noodz.kosten (TONK) Westerdijk N0 N238 N0 N0 N0 N0
Uitkeringsverstrekking BUIG Westerdijk N28.840 N30.769 N33.021 N33.102 N33.179 N33.429
Directe personeels- en apparaatskosten N488 N645 N646 N646 N646 N646
Totaal lasten N50.327 N45.923 N45.887 N45.951 N45.998 N46.274
Baten
Armoedebeleid Westerdijk V15
Bijzondere bijstand (Uitkeringen) Westerdijk V93 V145 V145 V145 V145 V145
Inkomensvoorzieningen BBZ Westerdijk V592 V488 V488 V488 V488 V488
Overbruggingsreg.Zelf.Ondern (TOZO) Westerdijk V9.902 V2.168 N0 N0 N0 N0
Uitkeringsverstrekking BUIG Westerdijk V34.087 V34.406 V34.742 V34.687 V34.625 V34.564
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten V1 V5 V5 V5 V5 V5
Totaal baten V44.691 V37.212 V35.380 V35.325 V35.263 V35.202
Saldo N5.636 N8.710 N10.507 N10.626 N10.735 N11.072
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Gevolgen corona: TOZO, TONK
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Gevolgen corona: TOZO, TONK
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N45.923 V37.212 N8.710
Corona TOZO 7e en 8e tranche 2021 - incidenteel 2021 (VJN 2021 6B.3) V2.168 N2.168
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6) N1.275 V266
Inkomensdeel Participatiewet, lagere lasten, lagere bijdrage (NJN 2018 6.4.25) N969 V112
Corona TONK - incidenteel 2021 (VJN 2021 6B.4) V238
GR Ijsselgemeenten indexering stelpost lonen (B 2022, actualisatie) N181
JSF / JCF overhevelen voorbereidingskosten - incidenteel 2021 (NJN 2020 6B.1) V110
GR Ijsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie) N78
Overheveling Stroomlijnen en verbeteren toegang (NJN 2020 6B.4) V50
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing (Act. BG 2022) N9
Aframing Kwijtschelding Hondenbelasting (VJN 2021 0.20) V22
Overheveling Meubel- kleding voucher - TKV 6.5 (VJN 2021 6B.7) N20
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2021) N10
Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget (NJN 2019 6.4.13) N8 N42
GR Ijsselgemeenten (B 2021) V7
Armoedebestr.kinderen mei circulaire 2021 (B 2022, actualisatie 2022) N6
Kwijtschelding Rioolrechten (Act. BG 2022) N2
Directe personeels- en apparaatskosten (Act. BG 2022) N1
Stand begroting 2022 N45.887 V35.380 N10.507
Inkomensdeel Participatiewet - mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget (NJN 2019 6.4.13) N1.030 V102
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6) V949 N157
GR Ijsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie) V51
Brede schuldenaanpak Extra rijksgelden schuldenproblematiek (VJN 2021 6B.6) N21
Kwijtscheldingen rioolrechten gebruikers (VJN 2019 7.4.6) N14
Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (Act. BG 2021) V1
Stand begroting 2023 N45.951 V35.325 N10.626
Financiƫle doorkijk - BUIG, mutatie prognose uitgaven, mutatie rijksbudget (NJN 2019) N1.121 V114
Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten (NJN 2020 6B.6) V1.044 N176
GR Ijsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie) N26
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2021) N10
Brede schuldenaanpak Extra rijksgelden schuldenproblematiek t/m 2023 (VJN 2021 6B.6) V69
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2022) N3
Stand begroting 2024 N45.998 V35.263 N10.735
NJN 2020 6B.6 Inkomensregeling BUIG, aanpassingen BUIG-budgetten N250 N61
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (Act. BG 2022) N23
Kwijtschelding rioolrechten gebruikers (Act. BG 2021) N10
GR Ijsselgemeenten indexering 20%/80% (B 2022, actualisatie) V6
Stand begroting 2025 en volgende jaren N46.274 V35.202 N11.072

Ontwikkelingen

Geen. 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Algemene doelstelling

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.

Activiteiten

Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing. 

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N6.315 N6.076 N5.867 N5.532 N5.254 N4.938
Baten V1 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N6.314 N6.076 N5.867 N5.532 N5.254 N4.938
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 6.4 V5 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V5 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N6.309 N6.076 N5.867 N5.532 N5.254 N4.938
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
WSW Wilson N6.218 N5.553 N5.416 N5.169 N4.842 N4.526
Gemeentelijke bijdrage Promen Wilson N0 N428 N347 N259 N308 N308
Huur Burg. Schalijlaan 38-42 Wilson N0 N0 N8 N8 N8 N8
Directe personeels- en apparaatskosten N97 N95 N97 N97 N97 N97
Totaal lasten N6.315 N6.076 N5.867 N5.532 N5.254 N4.938
Baten
Directe personeels- en apparaatsbaten V1 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V1 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N6.314 N6.076 N5.867 N5.532 N5.254 N4.938
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N6.076 N0 N6.076
Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen (VJN 2019, 6.4.14) V269
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJN 2019, 6.4.11) V143
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJN 2019, 6.4.11) N136
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1) N78
Participatiewet (WSW) OP2019 Promen toename gemeentelijke bijdrage (VJN 2019, 6.4.17) N77
Concept Ondernemingsplan 2021 Promen (NJN 2020, 6B.13) V72
Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 (B 2021, 6B.4) V17
Primitieve begroting 2020 Promen (VJN 2019, 6.4.14) V8
Burgemeester Schalijlaan 38-42, huurlasten (B 2022, actualisatie) N8
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022) N1
Stand begroting 2022 N5.867 N0 N5.867
Aanpassing o.b.v. Primitieve begroting 2020 Promen (VJN 2019, 6.4.14) V199
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen NJN 2019, 6.4.11) V105
Concept Ondernemingsplan 2021 Promen (NJN 2020, 6B.13) V36
Concept Ondernemingsplan 2020 Promen (NJN 2019, 6.4.11) N24
Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 (B 2021, 6B.4) V15
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1) V4
Stand begroting 2023 N5.532 N0 N5.532
Promen Primitieve Begroting 2021, BBV264634 (B 2021, 6B.4) V209
Concept Ondernemingsplan 2021 Promen (NJN 2020, 6B.13) V65
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1) V4
Stand begroting 2024 N5.254 N0 N5.254
Primitieve begroting 2022 Promen (B 2022, 6B.1) V316
Stand begroting 2025 en volgende jaren N4.938 N0 N4.938

Ontwikkelingen

Geen. 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen. We ondersteunen Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

  • Het matchen van Capellenaren met (nieuw) werk;
  • Het faciliteren dat mensen met een beperking, met de noodzakelijke begeleiding, aan de slag kunnen in duurzame banen binnen de verdiencapaciteit die zij hebben;
  • Het inzetten van re-integratie-instrumenten m.b.t. sociale activering voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie een betaalde baan niet direct tot de mogelijkheden behoort, zodat mensen kunnen groeien, werkfit worden en snel mogelijk aan het werk kunnen;
  • Het aanbieden van (doorgeleiding naar) zorg en ondersteuning aan mensen uit de doelgroep waarvan de stap naar werkfit worden te groot is, om hen een regulier re-integratietraject of sociale activering aan te bieden;

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N4.027 N4.578 N4.080 N4.217 N4.241 N4.207
Baten V38 V1.286 V319 V448 V480 V480
Saldo van baten en lasten N3.989 N3.292 N3.761 N3.769 N3.761 N3.727
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 6.5 N20 V233 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.5 V5 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N15 V233 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.004 N3.059 N3.761 N3.769 N3.761 N3.727
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Activering bijstandsklanten Westerdijk N0
Exploitatie fietsenstallingen Westerdijk N47 N56 N56 N56 N56 N56
Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht) Westerdijk N47 N31 N31 N31 N31 N31
Onderzoeks-en communicatiebudget W&I Westerdijk N0 N25 N25 N25 N25 N0
Promen - BWT-trajecten Westerdijk N207 N242 N242 N242 N242 N242
Re-integratie & activering Westerdijk N2.778 N3.234 N2.827 N2.827 N2.827 N2.827
Stelpost onderbesteding participatie Westerdijk N0
Stichting Capelle Werkt Westerdijk N428 N228 N208 N208 N208 N208
Stichting CapelleWerkt toekomstverkenning Westerdijk N58 N75 N0 N0 N0 N0
Wet Inburgering Westerdijk N364 N593 N596 N733 N757 N748
Directe personeels- en apparaatskosten N97 N95 N97 N97 N97 N97
Totaal lasten N4.027 N4.578 N4.080 N4.217 N4.241 N4.207
Baten
Kinderopvang (Arbeidsmarktgericht) Westerdijk V10 V6 V6 V6 V6 V6
Re-integratie & activering Westerdijk V11 V1.065 V35 V35 V35 V35
Stichting Capelle Werkt Westerdijk V17
Wet Inburgering Westerdijk N0 V215 V278 V407 V439 V439
Directe personeels- en apparaatsbaten V1
Totaal baten V38 V1.286 V319 V448 V480 V480
Saldo N3.989 N3.292 N3.761 N3.769 N3.761 N3.727
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
BTW teruggave re-integratiegelden
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N4.578 V1.286 N3.292
BTW teruggave re-integratiegelden, incidenteel 2021 (VJN 2021: 6B.8) N1.030
Inkoop inburgeringsvoorzieningen - afspraken VNG - Rijk - hoger budget (B 2021: 6B.9) N215 V215
Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk - incidenteel 2021 (NJN 2019, 6.4.15) V200
Incidentele overheveling budget MKB werkoffensief, versterking regionale samenwerking (NJN 2020: 6B.8) V158
Aframing inkoop inburgeringsvoorzieningen, aframing rijksbijdrage (B 2022: 6B.2) V152 N152
Uitvoerings kosten Wet Inburgering meicirculaire.2020 p. 80 - hoger budget (B 2021: 6B.8) N150
Overheveling budget toekomstverkenning CapelleWerkt (NJN 2020: 6B.12) V75
Invoering Wet Inburgering (meicirculaire 2020 p. 80 - incidenteel budget 2021( B 2021: 6B.7) V66
Pilot fin ontzorgen meicirc.20 p95 & pilot 1/3-1/7 2021 en kosten corona - inc.(B 2021: 6B.3 ) V63
Aframing uitvoeringskosten inburgeringsvoorzieningen (B 2022: 6B.2) V61
1Fte arb.mid.statushGRIJS BBV291842 - incidenteel budget 2021 (B 2021: 6B.5) V49
Inburg.nwe stijl tussendoorgroep - afname budget (B 2021: 6B.2) V20
Overheveling Meubel- kleding voucher - TKV 6.3 (VJN 2021: 6B.7 ) V20
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten (B 2022) N1
Stand begroting 2022 N4.080 V319 N3.761
Hogere lasten inkoop inburgeringsvoorzieningen, hogere rijksbijdrage (B 2022: 6B.2) N130 V129
Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire 2020 p. 80 - hoger budget (B 2021: 6B.8) N27
Inburgering.nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget (B 2021: 6B.2) V20
Stand begroting 2023 N4.217 V448 N3.769
Hogere lasten inkoop inburgeringsvoorzieningen, hogere rijksbijdrage SPUK (B 2022: 6B.2) N54 V32
Inburgering nieuwe stijl tussendoorgroep - lager budget (B 2021: 6B.2) V30
Stand begroting 2024 N4.241 V480 N3.761
Onderzoeks- en communicatiebudet W&I t/m 2024 (VJN 2021: 6B.9) V25
Hogere lasten inkoop inburgeringsvoorzieningen (B 2022: 6B.2) V9
Stand begroting 2025 en volgende jaren N4.207 V480 N3.727

Ontwikkelingen

Geen.