Programma 6C

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Algemene doelstelling

Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243 Raad);
  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
  • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
  • In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
  • In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal meldingen Wmo 3.515 3.600 3.650
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie) * 333 730 * 350
Aantal bezwaarschriften Wmo 41 40 40
Aantal gegrondverklaringen Wmo 0 0 0
Aantal formele klachten Wmo 2 10 5
*) Aantal aanvragen zonder vervoer en urgentie

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N1.769 N1.463 N1.579 N1.629 N1.680 N1.685
Baten V3 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N1.767 N1.463 N1.579 N1.629 N1.680 N1.685
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.767 N1.463 N1.579 N1.629 N1.680 N1.685
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taken WMO Wilson N1.518 N1.137 N1.137 N1.137 N1.137 N1.137
Stelpost BTW Wilson N0 N5 N5 N5 N5 N5
Afschrijvingen en toegerekende rente N251 N322 N438 N487 N539 N543
Totaal lasten N1.769 N1.463 N1.579 N1.629 N1.680 N1.685
Baten
Taken WMO Wilson V3 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V3 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N1.767 N1.463 N1.579 N1.629 N1.680 N1.685
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Extra afschrijvingen door het verhogen van het krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen vanaf 2020
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Extra afschrijvingen door het verhogen van het krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen vanaf 2020
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N1.463 N0 N1.463
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22) N35
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1) N81
Stand begroting 2022 N1.579 N0 N1.579
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22) N30
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1) N20
Stand begroting 2023 N1.629 N0 N1.629
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22) N31
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1) N20
Stand begroting 2024 en volgende jaren N1.680 N0 N1.680
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie B22) V15
Extra afschrijvingen door verhogen krediet aanschaf rolstoelen en scootmobielen (NJN20 6C.1) N20
Stand begroting 2025 en volgende jaren N1.685 N0 N1.685

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Algemene doelstelling

Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 Raad);
  • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
  • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.

Hoeveelheidsgegevens

De hoeveelheidsgegevens voor de individuele voorzieningen van de Wmo zijn te vinden op taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo).

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N14.291 N15.375 N16.626 N17.115 N17.469 N17.815
Baten V465 V598 V512 V523 V534 V549
Saldo van baten en lasten N13.826 N14.777 N16.114 N16.592 N16.935 N17.266
Mutaties in reserves:
Reserve Noodfonds TV 6.71 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 6.71 V127 N59 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V126 N59 N0 N0 N0 N0
Resultaat N13.700 N14.836 N16.114 N16.592 N16.935 N17.266
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Begeleiding (individueel en dagbesteding) Wilson N4.901 N5.073 N5.201 N5.333 N5.468 N5.606
Huishoudelijke Ondersteuning Wilson N5.696 N6.704 N7.470 N7.811 N8.019 N8.218
PGB Huishoudelijke ondersteuning Wilson N325 N322 N349 N365 N376 N385
PGB rolstoelvoorziening Wilson N6 N17 N17 N17 N17 N17
Schuldhulpverlening / Noodfonds Westerdijk N15 N15 N15 N15 N15 N15
Stelpost Wmo abonnementstarief Wilson N0 N10 N20 N20 N20 N20
Tegemoetkoming zorgaanbieders Corona Wilson N485
Uitvoeringskosten Wilson N90 N103 N94 N94 N94 N94
Vervoersvoorzieningen Wilson N865 N1.301 N1.549 N1.549 N1.549 N1.549
Directe personeels- en apparaatskosten N1.908 N1.830 N1.911 N1.911 N1.911 N1.911
Totaal lasten N14.291 N15.375 N16.626 N17.115 N17.469 N17.815
Baten
Eigen Bijdrage (CAK, vervoersvoorzieningen) Wilson V396 V501 V512 V523 V534 V549
Vervoersvoorzieningen Wilson V69 V97 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V1
Totaal baten V465 V598 V512 V523 V534 V549
Saldo N13.826 N14.777 N16.114 N16.592 N16.935 N17.266
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Jaarlijkse toename van kosten ontstaan door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan is er ook sprake van een toename van de te ontvangen eigen bijdrage.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Jaarlijkse toename van kosten ontstaat door o.a. verdere vergrijzing, inzetten zwaardere vormen van ondersteuning en hoge mate van verzilvering door invoering abonnementstarief. Als gevolg hiervan wordt ook een toename van de te ontvangen eigen bijdrage verwacht. In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en  leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal, het budget is overgeheveld van taakveld 4.3 naar taakveld 6.71.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N15.375 V598 N14.777
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N85
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N516
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1) N40
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N27
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N18
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N25
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie B22) N22
Eenmalig budget uitzendkrachten (VJN21 0.15) N59
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) V11
Toepassen reële kostprijs 2021 (B22 6C.1) N210
Aanbesteding LLV en Wmo vervoer (B22 4.2) N248 N97
Afronding N1
Stand begroting 2022 N16.626 V512 N16.114
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N87
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N316
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1) N25
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N16
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N19
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N26
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) V11
Stand begroting 2023 N17.115 V523 N16.592
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N89
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N193
Toepassen reële kostprijs 2020 (VJN2021 6C.1) N15
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N11
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N19
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N27
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) V11
Stand begroting 2024 N17.469 V534 N16.935
Toename begelding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N92
Toename huishoudellijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N199
Toename PGB huishoudelijke ondersteuning cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N9
Toename PGB begeleiding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N19
Toename dagbesteding cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) N27
Toename eigen bijdrage cf collegebrief (2020/096) (NJN20 6C.1) V15
Stand begroting 2025 en volgende jaren N17.815 V549 N17.266

Ontwikkelingen

Geen.