Programma 0

Taakveld 0.1 Bestuur

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeenteraad

 • Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
 • Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
 • Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
 • Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
 • Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
 • Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
 • Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema’s door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
  Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

 • Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
 • Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
 • Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
 • Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
 • Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

 • Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

 • Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;
 • Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
 • Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

 • Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

 • Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

 • Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

 • Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
 • Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
 • Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen;
 • Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
 • Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
 • Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
 • Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
 • Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
 • Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
 • Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
 • Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
 • Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
 • Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N3.441 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
Baten V19 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N3.422 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve rekenkamer TV 0.1 V27 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve bedrijfsvoering TV 0.1 N35 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 0.1 N20 V20 N0 N0 N0 N0
Reserve algemene reserve TV 0.1 N0 N0 V19.565 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N28 V20 V19.565 N0 N0 N0
Resultaat N3.450 N3.211 V16.254 N3.350 N3.290 N3.267
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bestuur - Raad en Commissies Burgemeester N974 N1.108 N1.147 N1.122 N1.122 N1.122
Bestuur - Burgemeester en Wethouders Burgemeester N934 N950 N1.029 N1.093 N1.033 N1.010
Bestuur - Dotatie aan Voorziening Appa Burgemeester N560 N154 N154 N154 N154 N154
Communicatie (nieuwjaarsreceptie) Westerdijk N11 N12 N12 N12 N12 N12
Accountantskosten Burgemeester N137 N143 N143 N143 N143 N143
Griffie Raad N532 N556 N516 N516 N516 N516
Rekenkamer Raad N127 N104 N105 N105 N105 N105
Samen Organiseren (VNG landelijk) Burgemeester N167 N170 N170 N170 N170 N170
Directe personeels- en apparaatskosten N0 N35 N35 N35 N35 N35
Totaal lasten N3.441 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
Baten
Bestuur - Burgemeester en Wethouders Burgemeester N0 N0 N0 N0 N0 N0
Bestuur - Raad en Commissies Burgemeester V19 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V19 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N3.422 N3.231 N3.311 N3.350 N3.290 N3.267
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
De hogere dotaties aan de voorziening Appa zorgt voor een trendbreuk in het jaar 2020. In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N3.231 N0 N3.231
Budgetten Griffie (VJN2021 0.2), eenmalig budgetten in 2021 V70
Actualisatie salarissen Raad inclusief Raadsbesluit aanpassing rechtspositieregeling N59
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig) N54
Budget ''Welke raad wilt u zijn?'', budget in 2021 V20
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022 N25
Actualisatie salarissen (voormalig) college B&W N24
Actualisatie salarissen Griffie N6
Indexering budget Rekenkamer N1
Afronding N1
Stand begroting 2022 N3.311 N0 N3.311
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig) N64
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022 V25
Stand begroting 2023 N3.350 N0 N3.350
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig) V60
Stand begroting 2024 N3.290 N0 N3.290
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig) V23
Stand begroting 2025 en volgende jaren N3.267 N0 N3.267

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
 • Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
 • Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwden of bij de geboorte van een kind;
 • Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
 • Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
 • Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
 • Het organiseren van verkiezingen en referenda;
 • Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
 • Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
 • Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
 • Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
 • Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
 • Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
 • Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Documenten Burgerlijke stand 818 1.100 1.140
Documenten Burgerzaken leges 5.356 6.000 5.500
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag 344 600 575
Rijbewijzen 6.567 7.500 5.022
Geneeskundige verklaringen 466 750 500
Reisdocumenten 3.893 5.000 4.232
Naturalisaties (documenten) 187 200 200
Documenten urgentieverklaring 51 90 109
Totaal aantal af te geven documenten 17.682 21.240 17.278
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.) 90% 90% 100%
Kiesgerechtigden geen verkiezingen in 2020 51.000 51.000
Stemdistricten n.v.t. 32 32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus n.v.t. 0 0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking n.v.t. 100% 100%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen 0 6 6
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers 306 2.000 2.000

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N2.011 N2.355 N2.138 N2.106 N2.503 N2.534
Baten V764 V710 V727 V654 V1.225 V1.265
Saldo van baten en lasten N1.247 N1.645 N1.412 N1.452 N1.277 N1.268
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.2 V128 V88 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V128 V88 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.119 N1.557 N1.412 N1.452 N1.277 N1.268
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Publiekszaken o.a. afdrachten leges Burgemeester N321 N307 N313 N280 N617 N648
Verkiezingen Burgemeester N0 N360 N133 N133 N133 N133
Huisnummering, straatnaamgeving/borden Struijvenberg N0 N1 N1 N1 N1 N1
Directe personeels- en apparaatskosten N1.690 N1.687 N1.692 N1.692 N1.752 N1.752
Totaal lasten N2.011 N2.355 N2.138 N2.106 N2.503 N2.534
Baten
Secretarieleges Publiekszaken Burgemeester V752 V707 V727 V654 V1.225 V1.265
Directe personeels- en apparaatsbaten V12 V3 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V764 V710 V727 V654 V1.225 V1.265
Saldo N1.247 N1.645 N1.412 N1.452 N1.277 N1.268
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
In 2020 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, met inachtneming van maatregelen in verband met de coronacrisis, vergde echter extra capaciteit en hogere uitgaven dan gebruikelijk. Daarnaast is het uitvoeringsbudget voor de verkiezingen jarenlang niet geïndexeerd of marktconform het huidige prijspeil herzien. De werkelijke kosten zijn in 2021 305K hoger dan het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van 55K. Voor de jaren 2022 en verder is het budget per verkiezing verhoogd, door indexatie en het toepassen van marktconforme prijzen, tot een bedrag van 133K.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Vanaf 2024 is er een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N2.355 V710 N1.645
Extra verkiezingsbudget in 2021 door opgelegde corona maatregelen (VJN21 0.3/B22 0.10) V227
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) N6
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) N0
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) V20
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) N0
Lagere overige opbrengsten (Actualisatie B22) N3
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie B22) N95
Eenmalig budget uitzendkrachten (VJN21 0.15) V91
Stand begroting 2022 N2.138 V727 N1.412
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) V32
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) V1
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) N72
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) N1
Afronding N1
Stand begroting 2023 N2.106 V654 N1.452
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) N333
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) N5
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) V564
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) V8
Extra inhuur voor piek in afgifte reisdocumenten (Actualisatie B21) N60
Afronding V1 N1
Stand begroting 2024 N2.503 V1.225 N1.277
Actualisatie afdracht rijksleges (Actualisatie B22) N30
Indexatie afdrachte rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) N1
Actualisatie rijksleges (Actualisatie B22) V39
Indexatie rijksleges 1,4% (Actualisatie B22) V1
Stand begroting 2025 en volgende jaren N2.534 V1.265 N1.268

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Verkiezingen
In maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het ligt in de lijn der verwachting dat de landelijke Corona maatregelen zoals het aanpassen van de stembureaus en het houden van 1,5 meter afstand verdwijnen. De mogelijkheid bestaat wel dat het vroeg stemmen (early-voting) in stand wordt gehouden. Dat betekent dat de stemlokalen 3 dagen in plaats van 1 dag geopend moeten zijn voor de kiezers. De volgende verkiezingen staan op de planning;

 • 2021 : 2e kamer verkiezingen;
 • 2022 : Gemeenteraadsverkiezingen;
 • 2023 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap verkiezingen;
 • 2024 : Europese Parlementsverkiezingen.

Burgerzaken
De snelbalie is in 2021 gewijzigd naar een afhaalbalie en ingericht ten behoeve van de regulering van de klantenstromen als gevolg van de corona maatregelen. De reisdocumenten en rijbewijzen worden niet meer via vrije inloop maar op afspraak door de klant opgehaald. Deze methode is succesvol gebleken en wordt gewaardeerd door de klant doordat er geen onnodige wachttijden ontstaan. We zetten deze werkwijze voort en gaan onderzoeken of meer producten en diensten op de manier ingericht kunnen worden.

Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N54 N42 N37 N37 N37 N37
Baten V129 V73 V123 V123 V123 V123
Saldo van baten en lasten V75 V30 V86 V86 V86 V86
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V75 V30 V86 V86 V86 V86
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen N41 N36 N31 N31 N31 N31
Stadsplein MIVA Toilet Van Veen N14 N6 N6 N6 N6 N6
Totaal lasten N54 N42 N37 N37 N37 N37
Baten
Gemeentelijke Accommodaties Van Veen V129 V73 V123 V123 V123 V123
Totaal baten V129 V73 V123 V123 V123 V123
Saldo V75 V30 V86 V86 V86 V86
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Incidenteel nadeel op baten gemeentelijke accommodaties in 2021
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N42 V73 V30
Actualisatie 2021 budgetten FD V50
Aanpassing budgetten energie (VJN 2020 0.5) V5
Stand begroting 2022 N37 V123 V86
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N37 V123 V86
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 N37 V123 V86
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N37 V123 V86

Taakveld 0.4 Overhead

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

 • Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
 • Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
 • Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
 • Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
 • Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
 • Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

 • Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 • Het ondersteunen van de algemeen directeur;
 • Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
 • Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma’s en projecten.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Informatiepagina:
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar) 50 50 50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar) 4 4 4
Internetsite:
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar) 135 52 52
Update Dagelijks Dagelijks Dagelijks
Gemeentegids 1 per 1,5 jaar 1 per 2 jaar Vervalt na 2022
Persberichten 125 125 125
Social media:
Aantal volgers op Facebook 4.500 4.000 4.500
Aantal volgers gemeente op Twitter 4.000 3.500 3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter 4.181 3.500 4.250
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter 500 500 500
Aantal volgers Instagram 1.500 1.250 1.500

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N23.938 N24.589 N24.286 N24.355 N24.017 N23.830
Baten V2.466 V2.606 V2.364 V2.364 V2.364 V2.364
Saldo van baten en lasten N21.472 N21.983 N21.921 N21.991 N21.653 N21.466
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering TV 0.4 V128 V144 N46 V31 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 0.4 N26 V58 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V101 V202 N46 V31 N0 N0
Resultaat N21.371 N21.781 N21.967 N21.960 N21.653 N21.466
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Communicatie Burgemeester N60 N36 N36 N36 N36 N36
GR IJsselgemeenten Westerdijk N5.442 N5.507 N5.519 N5.518 N5.463 N5.461
Stelpost cao Van Veen N13 N804 N804 N804 N804
Directe personeels- en apparaatskosten N18.011 N18.923 N18.376 N18.365 N18.194 N18.211
Afschrijvingen en toegerekende rente N425 N445 N272 N353 N361 N359
Datalab Burgemeester N58 N0 N0 N0 N0
Het Nieuwe Rivium Formatie Struijvenberg N328 N0 N0 N0 N0
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD Van Veen N0 N0 N0 V120 V320
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties Van Veen V722 V722 V722 V722 V722
Totaal lasten N23.938 N24.589 N24.286 N24.355 N24.017 N23.830
Baten
Formatie Nieuwe Rivium; bijdrage ontwikkelaars Struijvenberg N0 V328 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V2.414 V2.278 V2.364 V2.364 V2.364 V2.364
Totaal baten V2.414 V2.606 V2.364 V2.364 V2.364 V2.364
Saldo N21.524 N21.983 N21.921 N21.991 N21.653 N21.466
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Incidentele wijzgingen bedrijfsvoering/overhead.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD vanaf 2023.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N24.589 V2.606 N21.983
Stelpost lonen (VJN2021 0.15) mutatie reserve bedrijfsvoering, aframing in 2021 N803
Stelpost lonen V365
Stelpost lonen (Begr.2022 0.2) N353
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4/NJN2020 0.13/Act.21) V54
GR IJsselgemeenten N66
Budget Datalab in 2021 (NJN2020 0.18) V58
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7) Nieuwe Rivium V328 N328
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen) incidenteel 2021 V548 V86
Toegerekende kapitaallasten en rente V173
Stand begroting 2022 N24.286 V2.364 N21.921
GR IJsselgemeenten (VJN2020 6B.4/NJN2020 0.13/Act.21) N12
GR IJsselgemeenten V13
Directe personeels- en apparaatskosten V11
Toegerekende kapitaallasten en rente N81
Stand begroting 2023 N24.355 V2.364 N21.991
GR IJsselgemeenten V55
Directe personeels- en apparaatskosten V171
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD V120
Toegerekende kapitaallasten en rente N8
Stand begroting 2024 N24.017 V2.364 N21.653
GR IJsselgemeenten V2
Directe personeels- en apparaatskosten N16
Taakstelling bezuiniging vastgoed FD V200
Toegerekende kapitaallasten en rente V2
Stand begroting 2025 en volgende jaren N23.830 V2.364 N21.466

Taakveld 0.5 Treasury

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
 • Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
 • Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
 • Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
 • Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden. 

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N25 V22 V10 N131 V44 N156
Baten V80.530 V1.020 V773 V1.433 V1.451 V1.589
Saldo van baten en lasten V80.505 V1.042 V783 V1.302 V1.495 V1.433
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V80.505 V1.042 V783 V1.302 V1.495 V1.433
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Rente Van Veen N222 N424 N522 N734 N926 N1.146
Stelpost rente Van Veen N0 V0 V0 N0 N0 N1
Toegerekende rente Van Veen V196 V445 V532 V603 V971 V990
Totaal lasten N25 V22 V10 N131 V44 N156
Baten
Dividend aandelenbezit Irado Van Veen V110 V504 V330 V330 V330 V330
Dividend aandelenbezit nutsbedrijven Van Veen V2.856 V498 V426 V1.089 V1.107 V1.245
Nutsbedrijven Van Veen V77.538
Deelnemingen en Beleggingen Van Veen V9 V9 V9 V9 V9 V9
Rente Van Veen V17 V9 V8 V5 V5 V5
Totaal baten V80.530 V1.020 V773 V1.433 V1.451 V1.589
Saldo V80.505 V1.042 V783 V1.302 V1.495 V1.433
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
In 2020 verkoopobrengst aandelen Eneco. In 2021 meeropbrengst dividend Irado en verlaging dividend Stedin en Evides.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Rentekosten en rentebaten worden aan de hand van liquiditeitsprognose geactualiseerd.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 V22 V1.020 V1.042
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022 N12 N1
Dividend Evides (VJN20 0.1 - NJN20 0.0.23) N72
Eenmalig voordeel Dividend Irado in 2021, vanaf 2022 naar normaal niveau terug (VJN21 0.7) N174
Stand begroting 2022 V10 V773 V783
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022 N141 N3
Verhogen dividend Stedin vanaf 2023 (verlaging was tijdelijk) (NJN2019 0.4.3) V890
Verlagen Dividend Stedin (VJN21 0.8) N445
Dividend naar aanleiding van uitbreiding kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen (VJN21 0.9) V114
Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen (BG22 0.6) V104
Stand begroting 2023 N131 V1.433 V1.302
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022 V175
Dividend Evides (NJN20 0.22 - VJN20 0.1) V18
Stand begroting 2024 V44 V1.451 V1.495
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1 - VJN20 0.1) V138
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2022 N200
Stand begroting 2025 en volgende jaren N156 V1.589 V1.433

Taakveld 0.61 OZB-woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen 34.416 ** 32.721 32.875
Aantal bezwaarschriften (belang) 20 30 30
Aantal aanslagbiljetten via post 21.660 20.400 18.900
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid 15.393 16.000 17.000
Aantal betalingsregelingen 305 500 425
% Automatische incasso’s 60,4% 63,0% 63,00%
Aantal aanmaningen 2.919 *** 3.750 3.750
Aantal dwangbevelen * 357 *** 2.600 2.600
Aantal vorderingen op loon of uitkering * 93 *** 1.750 17.150
Aantal herhaalde bevelen * 29 *** 700 700
Aantal beslagleggingen 0 30 30
Aantal oninbaar 329 *** 450 450
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen 38.389 36.377 36.588
Aantal waardebezwaren woningen 712 600 650
Aantal ingediende beroepschriften 33 20 20
*) Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de invordering van gemeentelijke belastingen tijdelijk achterwege te laten. Gelet op het feit dat dit de rest van het jaar van kracht is geweest zijn de genoemde aantallen voornamelijk afkomstig uit het eerste kwartaal van het jaar.
**) De afname betreft slooppanden.
***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N692 N376 N500 N500 N500 N500
Baten V7.143 V7.249 V7.347 V7.428 V7.636 V7.636
Saldo van baten en lasten V6.451 V6.873 V6.847 V6.928 V7.136 V7.136
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.61 V90 N34 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V90 N34 N0 N0 N0 N0
Resultaat V6.541 V6.839 V6.847 V6.928 V7.136 V7.136
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Heffing en Invordering Belastingen Van Veen N363 N68 N68 N68 N68 N68
Directe personeels- en apparaatskosten N329 N308 N432 N432 N432 N432
Totaal lasten N692 N376 N500 N500 N500 N500
Baten
OZB eigenaren Van Veen V7.140 V7.205 V7.303 V7.384 V7.592 V7.592
Directe personeels- en apparaatsbaten V4 V44 V44 V44 V44 V44
Totaal baten V7.143 V7.249 V7.347 V7.428 V7.636 V7.636
Saldo V6.451 V6.873 V6.847 V6.928 V7.136 V7.136
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N376 V7.249 V6.873
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten N124
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding N3
Actualisatie 2022 OZB eigenaren V101
Stand begroting 2022 N500 V7.347 V6.847
Actualisatie 2022 OZB eigenaren V1
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding V80
Stand begroting 2023 N500 V7.428 V6.928
Actualisatie 2022 OZB eigenaren V3
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding V205
Stand begroting 2024 N500 V7.636 V7.136
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N500 V7.636 V7.136

Taakveld 0.62 OZB-niet woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal aanslagen OZB gebruikers 1.821 1.828 1.812
Aantal leegstand OZB gebruikers 208 270 243
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers 49 40 35
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen 2.152 * 2.098 2.055
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren 9 10 10
Aantal waardebezwaren (niet-woningen) 60 85 80
*) Afname van slooppanden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N272 N285 N301 N301 N301 N301
Baten V5.134 V4.878 V4.946 V4.946 V4.946 V4.946
Saldo van baten en lasten V4.862 V4.592 V4.645 V4.645 V4.645 V4.645
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.62 V56 N34 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V56 N34 N0 N0 N0 N0
Resultaat V4.918 V4.558 V4.645 V4.645 V4.645 V4.645
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten N272 N285 N301 N301 N301 N301
Totaal lasten N272 N285 N301 N301 N301 N301
Baten
OZB gebruikers Van Veen V2.040 V1.935 V1.962 V1.962 V1.962 V1.962
OZB eigenaren Van Veen V3.092 V2.899 V2.940 V2.940 V2.940 V2.940
Directe personeels- en apparaatsbaten V3 V44 V44 V44 V44 V44
Totaal baten V5.134 V4.878 V4.946 V4.946 V4.946 V4.946
Saldo V4.862 V4.592 V4.645 V4.645 V4.645 V4.645
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N285 V4.878 V4.592
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten N16
Actualisatie 2022 OZB gebruikers V27
Actualisatie 2022 OZB eigenaren V41
Stand begroting 2022 N301 V4.946 V4.645
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N301 V4.946 V4.645
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 N301 V4.946 V4.645
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N301 V4.946 V4.645

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voeren van de belastingadministratie;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N51 N37 N2 N2 N2 N2
Baten V307 V311 V6 V6 V6 V6
Saldo van baten en lasten V257 V273 V4 V4 V4 V4
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 0.64 V22 N4 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V22 N4 N0 N0 N0 N0
Resultaat V279 V269 V4 V4 V4 V4
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten N51 N37 N2 N2 N2 N2
Totaal lasten N51 N37 N2 N2 N2 N2
Baten
Hondenbelasting Van Veen V307 V305 N0 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V1 V6 V6 V6 V6 V6
Totaal baten V307 V311 V6 V6 V6 V6
Saldo V257 V273 V4 V4 V4 V4
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N37 V311 V273
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20) V35
Afschaffing hondenbelasting (VJN21 0.20) N305
Stand begroting 2022 N2 V6 V4
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023 N2 V6 V4
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 N2 V6 V4
Geen wijzigingen
Stand begroting 2025 en volgende jaren N2 V6 V4

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het bijhouden van de ontvangsten uit het gemeentefonds en het maken van meerjarige prognoses, op basis van de Circulaires van de Rijksoverheid. 

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Baten V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
Saldo van baten en lasten V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven TV 0.7 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Baten
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds Van Veen V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
Totaal baten V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
Saldo V122.330 V125.315 V132.998 V129.905 V128.801 V128.662
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming