Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Algemene doelstelling

Het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Activiteiten

 • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
 • Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
 • Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal besmettingsincidenten 10 18 18
Aantal geregistreerde infecties tuberculose 3 * *
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg 12 13 13
Jeugdgezondheidszorg:
% kinderen dat ‘in beeld’ is (gemiddeld) 100% 99% 99%
% bereik contactmomenten (gemiddeld) 92% 99% 99%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:
vaccinatiegraad algemeen: 87,0% 89% 89%
- zuigelingen 87,8% 42,5% 42,5%
- schoolkinderen 86,1% 89% 89%
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus) 51,6% 42,5% 42,5%
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N3.086 N3.282 N3.265 N3.246 N3.228 N3.116
Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo van baten en lasten N3.086 N3.282 N3.265 N3.246 N3.228 N3.116
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.1 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 7.1 V8 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V8 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N3.078 N3.282 N3.265 N3.246 N3.228 N3.116
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Collectief Preventief Volksgezondheidbeleid - Inkoop GGD Wilson N364 N489 N480 N480 N480 N410
Gezond in de stad Hartnagel N57 N79 N7 N19 N0 N0
Impuls gezondheid Hartnagel N0 N50 N30 N0 N0 N0
Jeugd gezondheidszorg - Centrum van Jeugd en Gezin (CJG Capelle) Hartnagel N2.665 N2.665 N2.705 N2.705 N2.705 N2.705
Directe personeels- en apparaatskosten N0 N0 N42 N42 N42 N0
Totaal lasten N3.086 N3.282 N3.265 N3.246 N3.228 N3.116
Baten
Niet van toepassing
Totaal baten N0 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N3.086 N3.282 N3.265 N3.246 N3.228 N3.116
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N3.282 N0 N3.282
Inzet gezondheidsbeleid t/m 2024 (B 2022: 7.2, Raadsvoorstel 570182) N112
Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona - incidenteel 2021 (VJN 2021: 7.1) V70
Gezond in de Stad, geen budget in 2022 (NJN 2017: 7.4.10) V68
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2021 (B 2021: 7.7) V50
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2022 (VJN 2021: 7.2) N30
CJG Prenataaal huisbezoek (B 2022: 7.3) N25
Res. eenmalig uitvoering subsidie AED - overheveling zie NJN 2018 7.4.4./ JR2020 (VJN 2021: 0.14) V16
RVP meningokokken mei circ.21 (actualisatie, B 2022) N15
Indexering subsidies 2022 (actualisatie B 2022) N8
Kansrijke start conform decembercirculaire 2019 (Actualisatie B 2021) V3
Stand begroting 2022 N3.265 N0 N3.265
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2022 (VJN 2021: 7.2) V30
Gezond in de Stad, toename budget (NJN 2017, 7.4.1) N11
Stand begroting 2023 N3.246 N0 N3.246
Kansrijke start conform decembercirculaire 2019, afname budget (actualisatie B 2021) V19
Stand begroting 2024 N3.228 N0 N3.228
Inzet gezondheidsbeleid t/m 2024 (B 2022: 7.2, Raadsvoorstel 570182) V112
Stand begroting 2025 en volgende jaren N3.116 N0 N3.116

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

 • Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
 • Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
 • Het vernieuwen van het rioolstelsel;
 • Het renoveren van het rioolstelsel;
 • Het renoveren van Hoofd, Sub gemalen en Drukriolering (Minigemalen);
 • Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
 • Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
 • Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
 • Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) 286 280 287
Aantal inspectieputten 8.795 8.795 8.795
Aantal kolken 28.496 28.707 28.707
Lijngoten (m) 1.871 2.000 2.000
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km) 50,7 50,7 41,5
Persleiding drukriolering (in km) 8,8 8,8 9
Aantal gemalen 77 77 79
Aantal drukriool units 168 168 181
Aantal stuks meetnet van peilbuizen 370 392 392
Aantal regenmeters 6 6 6
Aantal overstortmeters 27 27 27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen 220 226 226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen 150 154 154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km 167 112 167
Aantal drainagepompen (bemalen drainage) 11 11 11
Dekkingspercentage riolering 88,6% 92,4% 95,9%
Aantal huisaansluitingen 31.506 30.946 31.100
Aantal aansluitingen (niet-woningen) 1.922 1.828 1.828
Aantal huishoudens (riolering) 33.428 32.774 32.928
Aantal leegstand woningen en niet-woningen 2.332 1.943 1.916
Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool 1.553 1.850 1.800
Aantal overige kwijtschelding 744 650 700
Totaal aantal te belasten huishoudens 28.799 28.325 28.512
Aantal aangiftes rioolrecht 864 927 925

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N3.969 N3.848 N4.170 N4.583 N5.395 N5.882
Baten V4.949 V4.851 V5.133 V5.556 V6.380 V6.878
Saldo van baten en lasten V980 V1.004 V963 V973 V986 V996
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.2 N0 N14 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N14 N0 N0 N0 N0
Resultaat V980 V990 V963 V973 V986 V996
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen N19 N47 N46 N46 N46 N46
Mutatie in voorzieningen Van Veen N128 N298 N281 N495 N706 N1.032
Riolering en Waterzuivering Van Veen N1.496 N1.364 N1.361 N1.362 N1.362 N1.362
Directe personeels- en apparaatskosten N1.601 N1.360 N1.384 N1.384 N1.384 N1.384
Afschrijvingen en toegerekende rente N726 N778 N1.098 N1.295 N1.896 N2.058
Totaal lasten N3.969 N3.848 N4.170 N4.583 N5.395 N5.882
Baten
Baten Rioolrecht Van Veen V3.999 V4.071 V4.417 V4.777 V5.101 V5.426
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen V28 V28 V29 V29 V29 V29
Mutatie in voorzieningen Van Veen V632 V488 V426 V489 V989 V1.161
Riolering en Waterzuivering Van Veen V250 V250 V250 V250 V250 V250
Directe personeels- en apparaatsbaten V40 V14 V12 V12 V12 V12
Totaal baten V4.949 V4.851 V5.133 V5.556 V6.380 V6.878
Saldo V980 V1.004 V963 V973 V986 V996
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N3.848 V4.851 V1.004
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022) N341
Hogere baten door prijsindexatie rioolheffing 1,4% (Actualisatie 2022) V18
Directe personeels- en apparaatsbaten N12
Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren V3
Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019) V335
Lagere ontrekkeing door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2022) N69
Onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden (Act.B22) V19
Hogere baten door prijsindexatie rioolheffing 1,4% (Actualisatie 2022) V21
Overig V10 N24
Stand begroting 2022 N4.170 V5.133 V963
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022) N194
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) N203
Actualisatie rente (VJN21 0.16) V35
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021) N32
Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N9
Investering IBOR; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN19 7.4.5) V344
Baten Rioolrechten (VJN 2019 7.4.6 Rioolrechten) V325
Rioolrechten; dotatie aan voorziening rioolheffing mid.derden (VJN2019 7.4.6) N311
Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021 en 2022) N211
Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Act.B20) V104
Riool-investering IBOR; onttreking uit voorziening mid.derden (NJN21 7.5) V50
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021) V33
DIT-riool; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 7.4) V31
Actualisatie rente; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 0.16) V16
Budget IBOR; Ontrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN2020 2.5) V15
Onttrekking uit voorziening rioolheffing middelen derden (Act.B22) V15
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2022) V12
Investeringen riolering; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (NJN19 7.4.5) V6
Investering IBOR; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 7.3) V3
Overig N10 N9
Stand begroting 2023 N4.583 V5.556 V973
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022) N600
Dotatie aan voorziening door jaarlijkse €10 hogere rioolretributie (actualisatie 2021) N283
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) V143
Dogtatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N42
Prijsindexatie; dotatie aan voorziening riolering mid.derden (Actualisatie 2022) N30
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) V331
Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021) V293
Ontrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021 en 2022) V76
Actualisatie voorziening 2022 V45
Actualisatie voorziening 2021 V42
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2022) V32
Overig V5
Stand begroting 2024 N5.395 V6.380 V986
Tariefsverhoging €10; Dotatie aan voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2021) N326
Afschrijvingen en toegerekende rente (actualisatie 2022) N160
Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021) V358
Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2022) V130
Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2021) V109
Lagere baten rioolretributie door indexering tov 2024 (Actualisatie 2022) N32
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (actualisatie 2022) N66
Overig N1 N1
Stand begroting 2025 en volgende jaren N5.882 V6.878 V996

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Huisvuil 21.000 19.500 19.500
GFT 3.750 3.250 3.250
Oud papier 2.325 2.450 2.450
Glas 1.025 900 900
Kunststof 110 0 0
Textiel 325 400 400
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 100 / 925 130/800 130/824
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 125 / 290 375/325 375/338
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 75 / 300 300/385 300/397
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 2 / 65 15/80 15/81
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 16 / 8 16/8 16/8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 30 0/0 0/0
Dekkingspercentage afval 82,5% 99,9% 93,9%
Aantal huishoudens (afval) 31.458 30.946 31.490
Aantal leegstand woningen 1.013 1.056 1.131
Aantal meerjarige kwijtschelding 1.553 1.850 1.800
Aantal overige kwijtschelding 744 650 700
Totaal aantal te belasten huishoudens 28.148 27.390 27.859

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N9.112 N9.725 N9.586 N9.645 N9.217 N9.275
Baten V8.882 V9.947 V9.943 V10.017 V9.839 V9.903
Saldo van baten en lasten N230 V222 V358 V372 V621 V627
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.3 N0 N17 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N17 N0 N0 N0 N0
Resultaat N230 V205 V358 V372 V621 V627
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Huishoudelijk afval Wilson N7.970 N7.761 N7.706 N7.706 N7.456 N7.456
Mutaties in voorzieningen Wilson V83 N1.028 N842 N851 N612 N622
Directe personeels- en apparaatskosten N445 N416 N426 N426 N426 N426
Afschrijvingen en toegerekende rente N780 N520 N612 N662 N724 N772
Totaal lasten N9.112 N9.725 N9.586 N9.645 N9.217 N9.275
Baten
Baten afvalstofheffing Wilson V7.539 V7.971 V8.016 V8.056 V8.056 V8.056
Huishoudelijk afval Wilson V743 V837 V837 V837 V837 V837
Mutaties in voorzieningen Wilson V590 V1.119 V1.070 V1.103 V925 V989
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten V10 V21 V20 V20 V20 V20
Totaal baten V8.882 V9.947 V9.943 V10.017 V9.839 V9.903
Saldo N230 V222 V358 V372 V621 V627
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Toename afschrijvingen en toegerekende rente.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Toename afschrijvingen en toegerekende rente en aan de batenkant tariefstijging afvalstoffenheffing in 2025 (wijzigingsvoorstel begroting 2022)
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N9.725 V9.947 V222
Dividend Irado; lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing tov 2021 (VJN2021 0.7) V257
Prijsindexatie; dotatie voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022) N102
Aanslagen afval; lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing tov 2021 (VJN2021 7.6) V65
Afschrijvingslasten; dotatievoorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022) N46
Resultaat Fin 1e marap Unit Belastingen (VJN21 0.15 Mut.res.BV) N35
Directe personeels- en apparaatsbaten; onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden V5
Stijging baten afvalstoffenheffing door prijsindexatie (Actualisatie 2022) V110
Eenmalig positief resultaat in 2021 (VJN21 7.6 Aanslagen afval) N65
Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing (Actualisatie 2022) N15
Lagere ontrekkeing door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2022) N13
Overig N5 N21
Stand begroting 2022 N9.586 V9.943 V358
Afschrijvingen en toegerekende rente N49
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N10
Stijging baten afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3) V40
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) V16
Actualisatie rente, onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derde (VJN21 0.16) V14
Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (actualisatie 2021) V7
Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2022) N14
Overig V11
Stand begroting 2023 N9.645 V10.017 V372
Voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Begroting 2021) V250
Lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2024 (Begroting 2021) V250
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) N10
Afschrijvingen en toegerekende rente N62
Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2021) N201
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (VJN 2020 7.3 / 7.4 / 7.6) V24
Overig N1
Stand begroting 2024 N9.217 V9.839 V621
Afschrijvingen en toegerekende rente N47
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (VJN 2020 7.3 / 7.4 / 7.6) V48
Ontrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2021) V30
Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2022) N15
Overig N11 V1
Stand begroting 2025 en volgende jaren N9.275 V9.903 V627

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.
Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Activiteiten

 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
 • Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
 • Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
 • Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Begr. 22
Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” 2 2 2
Aantal geregistreerde meldingen 60 45 45
Aantal vergunningplichtige inrichtingen 11 12 12
Aantal meldingsplichtige inrichtingen 495 460 460
Aantal uitgevoerde preventieve controles 250 275 275
Aantal uitgevoerde repressieve controles 80 100 100
Aantal projectadvisering 11 10 10
Aantal bestemmingsplanadvisering 3 1 1
Aantal bouwplan advisering 17 14 14
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) 2 2 2

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N1.731 N2.341 N1.674 N1.602 N1.602 N1.616
Baten V168 V646 V64 V17 V172 V172
Saldo van baten en lasten N1.563 N1.695 N1.610 N1.585 N1.430 N1.444
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering TV 7.4 N1 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 7.4 V142 V76 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves V141 V76 N0 N0 N0 N0
Resultaat N1.422 N1.619 N1.610 N1.585 N1.430 N1.444
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bestrijding ongedierte Wilson N41 N63 N103 N78 N78 N78
Duurzaamheidsagenda Van Veen N626 N626 N542 N542 N542 N542
Actieplan Geluid Van Veen N25
Duurzaamheidsagenda - RRE Van Veen N106 N600 N0 N0 N0 N0
Milieu (DCMR en overige projecten) Van Veen N540 N564 N574 N574 N574 N589
Milieubeleid - Geluidsanering woningen Van Veen N44 N68 N47 N0 N0 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N1 V0 V0 V0 V0 V0
Directe personeels- en apparaatskosten N373 N395 N408 N408 N408 N408
Totaal lasten N1.731 N2.341 N1.674 N1.602 N1.602 N1.616
Baten
Bestrijding ongedierte Wilson V13
Duurzaamheidsagenda - RRE Van Veen V143 V600 V17 V17 V172 V172
Milieubeleid - Geluidsanering woningen Van Veen V10 V46 V47 N0 N0 N0
Directe personeels- en apparaatsbaten V3 V0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten V168 V646 V64 V17 V172 V172
Saldo N1.563 N1.695 N1.610 N1.585 N1.430 N1.444
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Budgetten duurzaamheidsagenda, inclusief Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en geluidsanering.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalig budget Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) aan de lasten- en aan de batenkant.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N2.341 V646 N1.695
Regeling reductie energiegebruik woningen (VJN2021 7.8) V600 N600
Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V40
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022) N40
Transitievisie (Amendement VJN2020), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V36
Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3), budget in 2021 V25
Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven V22
Budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021) V13
Directe personeels- en apparaatskosten N13
Indexatie bijdrage Gemeenschappelijke Regeling DCMR N10
Uitv.geluidsanering wegverkeer (NJN2020 7.2), budget in 2021 en 2022 N1 V1
BBV concessie laadpalen (act.22) N5 V17
Stand begroting 2022 N1.674 V64 N1.610
Uitv.geluidsanering wegverkeer (NJN2020 7.2), budget in 2021 en 2022 V47 N47
Bestrijding ongedierte (VJN2021 7.7) V25
Stand begroting 2023 N1.602 V17 N1.585
Duuzaamheid (Begr.2022 7.1) V155
Stand begroting 2024 N1.602 V172 N1.430
Tekort werkplan DCMR vanaf 2025 N14
Stand begroting 2025 en volgende jaren N1.616 V172 N1.444

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.

Activiteiten

Het onderhouden van de (oude) begraafplaats en het innen van de erfpacht van de algemene begraafplaats.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten N2 N32 N32 N32 N32 N32
Baten V22 V22 V22 V22 V22 V22
Saldo van baten en lasten V21 N10 N10 N10 N10 N10
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties in reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat V21 N10 N10 N10 N10 N10
Specificatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Begraafplaatsen Van Veen N2 N32 N32 N32 N32 N32
Totaal lasten N2 N32 N32 N32 N32 N32
Baten
Begraafplaatsen Van Veen V22 V22 V22 V22 V22 V22
Totaal baten V22 V22 V22 V22 V22 V22
Saldo V21 N10 N10 N10 N10 N10
Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld
Omschrijving Lasten Baten Saldo
Stand begroting 2021 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2022 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2023 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2024 N32 V22 N10
Geen wijzigingen N0
Stand begroting 2025 en volgende jaren N32 V22 N10

Ontwikkelingen

Geen.